Prihlásiť sa

Úradná tabuľa

04.09.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Irena Tažejová
30.08.2019 Zámer uzavrieť zmluvu o budúcej nájomnej zmluve na nehnuteľný majetok mesta z dȏvodu hodného osobitného zreteľa
28.08.2019 Oznámenie o uložení zásielky
28.08.2019 Oznámenie o uložení zásielky
28.08.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Albín Paľo
28.08.2019 Zámer previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
28.08.2019 Zámer previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
27.08.2019 Oznámenie o uložení zásielky
27.08.2019 Oznámenie o doručení rozhodnutia navrhovanej činnosti „VÝROBNÝ ZÁVOD METALPORT“
23.08.2019 Pozvánka na 6. zasadnutie mestského zastupiteľstva
23.08.2019 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Michal Šandor
23.08.2019 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Michala Pulková
23.08.2019 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Rudolf Majtan
23.08.2019 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Tatiana Maďarová
23.08.2019 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Iveta Jambrichová
23.08.2019 Oznámenie o uložení zásielky
23.08.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Albín Paľo
23.08.2019 Polročná monitorovacia správa za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019
23.08.2019 Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania o umiestnení stavby - INS FTTH TV Trebišov kpt. Nálepku
21.08.2019 Povolenie na uzávierku miestnej komunikácie - ulica J. Kostru
21.08.2019 Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 158/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2019
21.08.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Marek Šuster
16.08.2019 Oznámenie o uložení zásielky
15.08.2019 Oznámenie o uložení zásielky
15.08.2019 Oznámenie o uložení zásielky
15.08.2019 Oznámenie o uložení zásielky
15.08.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Technické služby mesta Trebišov,
15.08.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
13.08.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Vladimír Širila
13.08.2019 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Štefan Topoľančin