Prihlásiť sa

Úradná tabuľa

27.06.2013 Dodatok č. 3 k VZN č. 84/2008 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska - Cintorínsky poriadok mesta Trebišov
27.06.2013 VZN č. 130/2013 o verejnom poriadku a čistote
27.06.2013 VZN č. 129/2013 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách
27.06.2013 VZN č. 128/2013 o podmienkach držania psov
27.06.2013 VZN č. 127/2013 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane
26.06.2013 Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
21.06.2013 Pozvánka na 4. zasadnutie mestského zastupiteľstva
11.06.2013 Návrh záverečného účtu Mesta Trebišov za rok 2012
11.06.2013 Návrh VZN o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách
11.06.2013 Návrh VZN o verejnom poriadku a čistote
11.06.2013 Návrh VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane
11.06.2013 Návrh VZN o podmienkach držania psov
11.06.2013 Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 84/2008 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska - Cintorínsky poriadok mesta Trebišov
11.06.2013 Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 108/2011 o vymedzení záväzných častí Územného plánu mesta Trebišov
07.06.2013 Oznam o doručení Správy o hodnotení strategického dokumentu
03.06.2013 VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania
27.05.2013 VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Trebišovská energetická, s.r.o., Poľná 2480/4, Trebišov - rozhodnutie o umiestnení stavby „Optimalizácia distribučnej sústavy tepla v Trebišove“
16.05.2013 Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
30.04.2013 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
26.04.2013 Zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta spôsobom priameho prenájmu
25.04.2013 Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
25.04.2013 VZN č. 126/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
25.04.2013 VZN č. 125/2013 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb
24.04.2013 Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
18.04.2013 Oznámenie - Vypracovanie strategického dokumentu Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Trebišov
12.04.2013 Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - Nájom priestorov v NS Berehovo - kancelária č. 5
09.04.2013 Zámer predať nehnuteľný majetok
09.04.2013 Zámer predať nehnuteľný majetok
09.04.2013 Zámer previesť zámennou zmluvou a následne prenajať nehnuteľný majetok mesta
09.04.2013 Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi