Prihlásiť sa

Úradná tabuľa

08.06.2011 Ponuka prenájmu nebytových priestorov k 31.5.2011
31.05.2011 Zámer na prenájom nehnuteľného majetku mesta - Tenisový klub junior
31.05.2011 Zámer na predaj nehnuteľného majetku mesta - LUX VITAE
18.05.2011 Oznam o prerušení distribúcie elektriny 31.5.2011
18.05.2011 Oznámenie o uverejnení návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov
12.05.2011 Oznam o prerušení distribúcie elektriny 30.5.2011
11.05.2011 Oznámenie o začatí územného konania - "Rozšírenie Mestského cintorína Trebišov"
11.05.2011 Oznam o predložení zámeru činnosti - Rozšírenie Mestského cintorína Trebišov
02.05.2011 Oznam o predložení zámeru činnosti spoločnosti KBZ, s.r.o.
29.04.2011 Výberové konanie na uvoľnené funkčné miesto riaditeľa Mestského kultúrneho strediska v Trebišove
29.04.2011 Výberové konanie na uvoľnené funkčné miesto riaditeľa Technických služieb mesta Trebišov
22.04.2011 Oznam o prerušení distribúcie elektriny 6. mája 2011
19.04.2011 Výzva na zákazku s nízkou hodnotou - Dezinsekcia – chemický postrek pagaštanu konského
19.04.2011 Oznam o prerušení distribúcie elektriny 4. - 5. mája 2011
11.04.2011 Ponuka prenájmu nebytových priestorov k 6.4.2011
31.03.2011 Predaj nehnuteľného majetku spôsobom priameho predaja - pozemky na LV 4170
31.03.2011 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Trebišov na 11.mája 2011
31.03.2011 Podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky na nákup - Motorová nafta rok 2011
31.03.2011 Oznam o prerušení distribúcie elektriny 14.-15.4.2011
30.03.2011 Podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky na vykonanie prác Rozšírenie Mestského cintorína
24.03.2011 Oznam o prerušení distribúcie elektriny 11.4.2011
14.03.2011 Oznam o prerušení distribúcie elektriny 29.3.2011
11.03.2011 Výzva na zákazku s nízkou hodnotou - vypracovanie zámeru k zmene navrhovanej činnosti
01.03.2011 Cenový výmer č.1/2011 pre mestskú pravidelnú cestnú dopravu osôb
25.02.2011 Podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky - Motorová nafta rok 2011
17.02.2011 Oznam o doručení - Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti Rokosan, s.r.o. ...
14.02.2011 Ponukové konanie na odpredaj vozidla - Škoda Octavia kombi
14.02.2011 Ponukové konanie na odpredaj vozidla - Škoda Superb
09.02.2011 Termíny preskúšavania informačného sytému CO
09.02.2011 Návrh cenového výmeru č.1/2011 pre mestskú pravidelnú cestnú dopravu osôb