Záverečný účet mesta Trebišov za rok 2011

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. (ďalej len ("zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy") predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracované do záverečného účtu mesta Trebišov.

Záverečný účet podľa § 16 ods.. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.

Mesto Trebišov v roku 2011 zabezpečovalo zákonom stanovený výkon samosprávnych funkcií, plnilo základné povinnosti spojené so samostatným hospodárením a nakladaním s majetkom mesta, príjmami mesta, dotáciami zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ, zabezpečovalo výkon a financovanie originálnych a prenesených kompetencií v zmysle platnej legislatívy.

Účtovná závierka mesta za rok 2011 bola s ustanovením § 9 ods. 4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a ustanovením § 16 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložená na overenie audítorovi. Audit bol vykonaný v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi so zameraním na získanie primeraného uistenia, že finančné výkazy neobsahujú významné nesprávnosti a že účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu Mesta Trebišov.

Záverečný účet Mesta Trebišov za rok 2011 bol v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení postúpený hlavnému kontrolórovi mesta za účelom spracovania odborného stanoviska k záverečnému účtu mesta pred jeho schválením a bol predložený na verejnú diskusiu v zmysle ustanovenia § 16 ods. 9 zákona NR SR číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení v nadväznosti na ustanovenia § 9 ods. 2 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2011 tvorí súčasť záverečného účtu Mesta Trebišov.

Plné znenie dokumentov v prílohe:

Záverečný účet mesta Trebišov za rok 2011

Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2011

© 2023 MESTO TREBIŠOV