Pozvánka na 9. zasadnutie (mimoriadne) mestského zastupiteľstva

24.10.2016

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

V Trebišove, dňa 24.10.2016

P o z v á n k a

na zasadnutie mestského zastupiteľstva

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 9. zasadnutie (mimoriadne) Mestského zastupiteľstva v Trebišove, ktoré sa uskutoční     

v stredu 26. októbra 2016 o 15.00 h

na Mestskom úrade v Trebišove v Obradnej miestnosti na prízemí.

Materiál na rokovanie - komplet

Program:

Bod Názov Materiál
1 Otvorenie  
2 Schválenie programu  
3 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov  
4 Informatívna správa zo zasadnutia komisie finančnej materiál
5 Informatívna správa zo zasadnutia komisie výstavby a majetku materiál
6 Informatívna správa zo zasadnutia komisie sociálnej materiál
7 Informatívna správa zo zasadnutia komisie bytovej materiál
8 Informatívna správa zo zasadnutia komisie školstva, kultúry a športu materiál
9 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt „Obnova mestského parku v Trebišove“ materiál
10 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2016 - 2023 materiál
11 Rozpočtové opatrenie č. 5 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2016 materiál
12 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Trebišov č. 142/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2016 materiál
13 Použitie finančných prostriedkov z objemu prostriedkov na nepredvídané skutočnosti v rozpočte Mesta Trebišov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov materiál
14 Nákup elektricky poháňanej rolby prostredníctvom dodávateľského úveru materiál
15 Zámer a verejné obstarávanie – Obnova amfiteátra v Trebišove; pokračovanie obnovy – časť: prestrešenie amfiteátra materiál
16 Zámer a verejné obstarávanie – Obnova mestskej plavárne v Trebišove – I. etapa materiál
17 Zámer na zhodnotenie dlhodobého majetku mesta – realizácia distribučného, pripojovacieho plynovodu a vnútroareálového rozvodu plynu k objektu školského zariadenia na Medickej ulici materiál
18 Verejné obstarávanie podlimitnej zákazky – Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017 materiál
19 Verejné obstarávanie podlimitnej zákazky – Združená dodávka plynu na rok 2017 materiál
20 Zníženie energetickej náročnosti budovy CZŠ sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov materiál
21 Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov materiál
22 Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ 1. decembra, Trebišov materiál
23 Zmena v komisii sociálnej materiál
24 Rôzne  
25 Záver  

PhDr. Marek Čižmár

© 2024 MESTO TREBIŠOV