Prihlásiť sa

Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora 2015 – 2018

Poskytovateľ finančného daru

 • PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta
 • Ing. Róbert Puci, zástupca primátora mesta

Prijímateľ finančného daru

 • vybraný  jednotlivec  /  skupina  ľudí  /  rodina  /  organizácia, združenie, spoločenstvo, klub

Účel aktivity

 • Pomoc ľuďom v núdzi, talentovaným jednotlivcom, zdravotne znevýhodneným osobám, sirotám, osamelo žijúcim ľuďom, mladým rodinám, podpora športových aktivít.

Výška finančného daru

 • Výška poskytovaného finančného daru za príslušný mesiac zodpovedá sume, ktorú tvorí 10% z čistého príjmu primátora mesta PhDr. Marka Čižmára a plat zástupcu primátora mesta Ing. Róberta Puciho.

Podmienky poskytnutia finančného daru

 • Prijímateľ je občan (občania) s trvalým pobytom v meste Trebišov, kolektív reprezentujúci mesto Trebišov alebo pôsobiaci na jeho území.
 • Predložená písomná žiadosť  adresovaná na:

  Mestský úrad
  Kancelária primátora
  M. R. Štefánika 862/204
  075 25 Trebišov

 • Prijímateľ je povinný uviesť v žiadosti:
  • kontaktné údaje  (meno,  priezvisko,  adresu  trvalého  pobytu,  telefónny alebo mailový kontakt),
  • dôvod (y) predloženia žiadosti,
  • účel použitia daru.
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo výberu prijímateľa na základe vlastného posúdenia a deklarovaného použitia finančnej pomoci.
 • Poskytovateľ odovzdáva finančný dar prijímateľovi v hotovosti.
 • Možnosť poskytnutia daru vybranému prijímateľovi: maximálne 1 x za kalendárny rok.
 • Prijímateľ súhlasí so zverejnením a mediálnou prezentáciou svojej osoby, aktu odovzdania daru, účelu poskytnutia daru a so zhotovením fotodokumentácie na účely publikovania.
 • Dar sa odovzdáva raz mesačne (zvyčajne posledný  týždeň príslušného mesiaca) na pôde Mestského úradu v hotovosti a podpísaním darovacej zmluvy a protokolu o prijatí daru.
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo v rámci jedného mesiaca poskytnúť dar jednému, resp. viacerým prijímateľom.

Prehľad poskytnutej finančnej pomoci

Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora mesta Trebišov poskytnutá 4. júla 2018

Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora mesta Trebišov poskytnutá 4. júla 2018.

04.07.2018

Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora poskytnutá 13.04.2018

Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora poskytnutá 13.04.2018

13.04.2018

Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora poskytnutá 07.11.2017

V novembri 2017 si ďalší vybraní žiadatelia prevzali finančné dary z rúk darcov, primátora mesta PhDr. Marka Čižmára a jeho zástupcu Ing. Róberta Puciho, v kancelárii primátora mesta na Mestskom úrade v Trebišove.

07.11.2017

Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora poskytnutá 1.8.2017

Ďalší žiadatelia o finančnú pomoc si prevzali dar od primátora a jeho zástupcu na pôde mestského úradu.

02.08.2017

Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora poskytnutá 22.12.2016

Predstavitelia vedenia mesta odovzdali finančný dar trom vybraným žiadateľom o finančnú pomoc.

22.12.2016

Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora poskytnutá 26.9.2016

V septembri bola odovzdaná finančná pomoc vybraným žiadateľom za obdobie 3 mesiacov.

28.09.2016

Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora poskytnutá 6.6.2016

Primátor mesta a jeho zástupca pokračujú v poskytovaní finančnej pomoci. V júni ju poskytli ďalším štyrom prijímateľom.

06.06.2016

Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora mesta Trebišov poskytnutá 18.12.2015

V piatok 18.12.2015 boli odovzdané finančné dary ďalším piatim obdarovaným.

18.12.2015

Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora poskytnutá 28.9.2015

Zástupcovia vedenia mesta poskytli finančný dar ďalším vybraných žiadateľom.

02.10.2015

Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora poskytnutá 10.7.2015

Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora poskytnutá 10.7.2015

19.07.2015

Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora poskytnutá 8.6.2015

Finančné dary si obdarovaní prevzali z rúk darcov v kancelárii primátora mesta na Mestskom úrade v Trebišove.

12.06.2015

Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora poskytnutá 13.04.2015

V pondelok 13.04.2015 boli odovzdané peňažné dary primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára (10% z čistého príjmu) a zástupcu primátora Ing. Róberta Puciho (celá odmena).

15.04.2015