Prihlásiť sa

Konzultačné pracovisko Centra právnej pomoci je k dispozícii aj v Trebišove

31.01.2019

Centrum právnej pomoci otvorilo v priestoroch Mestského úradu v Trebišove v poradí svoje už 22. konzultačné pracovisko a zároveň prvé v Trebišove, ktoré je pripravené poskytnúť obyvateľom mesta právnu pomoc v rôznych životných situáciách. Pracovníci centra budú poskytovať poradenstvo vo vopred určených termínoch v zasadačke úradu na 3. poschodí.

Konzultačné pracovisko bude pre obyvateľov mesta otvorené v týchto termínoch:

14.02.2019 (štvrtok) – 9.30 – 14.30 hod.

28.02.2019 (štvrtok) – 9.30 – 14.30 hod.
14.03.2019 (štvrtok) – 9.30 – 14.30 hod.
28.03.2019 (štvrtok) – 9.30 – 14.30 hod.
16.04.2019 (utorok) – 9.30 – 14.30 hod.
02.05.2019 (štvrtok) – 9.30 – 14.30 hod.
16.05.2019 (štvrtok) – 9.30 – 14.30 hod.
30.05.2019 (štvrtok) – 9.30 – 14.30 hod.
13.06.2019 (štvrtok) – 9.30 – 14.30 hod.
27.06.2019  (štvrtok) – 9.30 14.30 hod.

Na konzultáciu je potrebné sa vopred objednať a to telefonicky na čísle 0650 105 100 alebo emailom info.ke@centrumpravnejpomoci.sk.

Centrum právnej pomoci CPP je štátna rozpočtová organizácia, zriadená zákonom č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, ktorej cieľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi, t. j. pre tých ľudí, ktorí pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať existujúce právne služby.

Keď žiadateľ/žiadateľka spĺňa podmienky nároku na právnu pomoc, centrum následne poskytne komplexnú právnu pomoc, ktorá môže mať formu od právneho poradenstva až po zastupovanie pred súdom právnikom centra alebo advokátom

V prípade záujmu o služby centra sa môžu občania obrátiť osobne, písomne, telefonicky alebo emailom na pracovníkov a pracovníčky kancelárie centra, ktorí odpovedia na ich prípadné otázky.

Centrum právnej pomoci aktuálne realizuje národný projekt s názvom „Posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti poskytovania právnej pomoci a prevencia eskalácie právnych problémov“, pričom tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Snahou a hlavným cieľom centra je zabezpečiť lepší prístup k spravodlivosti klientom centra a najmä tým, ktorí si ho nemôžu zabezpečiť z vlastných finančných zdrojov.  

Konania o oddlžení alebo ľudovo zaužívaný termín „osobný bankrot“ sú i naďalej zo strany klientov centra najžiadanejšie. Centrum poskytuje právne rady v rámci osobných konzultácií, ktoré sú dostupné pre všetky fyzické osoby bez ohľadu na ich príjem a taktiež právnu pomoc v konaniach pred súdom, za predpokladu splnenia viacerých podmienok v rôznych oblastiach práva (občianske, rodinné, pracovné, obchodné ...), okrem trestného práva, v ktorom právne rady ani pomoc centrum neposkytuje. Osobné konzultácie v trvaní max. 60 minút sú dostupné pre fyzickú osobu a sú podľa zákona spoplatnené sumou 4,50 Eur za jednu konzultáciu.  

  1. Kto má nárok na právnu pomoc?

Na právnu pomoc ma nárok ten, kto sa nachádza v stave materiálnej núdze, ak je v právnom spore vylúčená zrejmá bezúspešnosť sporu a hodnota sporu prevyšuje minimálnu mzdu (pre rok 2019 je minimálna mzda 520,00 Eur) okrem sporov, v ktorých hodnotu sporu nie je možné vyčísliť v peniazoch. Materiálnou núdzou možno chápať stav, keď je fyzická osoba poberateľom dávky a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi alebo stav, keď príjem fyzickej osoby nedosahuje 1,6 násobok životného minima a zároveň si táto fyzická osoba nemôže zabezpečiť využívanie právnych služieb svojím majetkom, teda jeho predajom, príp. prenájmom.


2. Ako má postupovať záujemca o bezplatnú právnu pomoc? Na koho sa môže obrátiť?

Záujemca o poskytnutie právnej pomoci sa môže dostaviť do konzultačného pracoviska Centra právnej pomoci, kde dostane tlačivo – formulár žiadosti o poskytnutie právnej pomoci (tlačivo je k dispozícii na stránke centra, žiadosť nie je spoplatnená), ktoré je potrebné vyplniť, priložiť k nemu potrebné doklady a odovzdať alebo zaslať do príslušnej kancelárie podľa trvalého pobytu, prípadne prechodného pobytu.
V prípade záujmu môže žiadateľ využiť inštitút predbežnej konzultácie. Predbežná konzultácia je dobrovoľná konzultácia s právnikom centra. Je možné ju využiť bez podania žiadosti o poskytnutie právnej pomoci, prípadne pred jej podaním, ak klient potrebuje vysvetliť podmienky na poskytnutie právnej pomoci alebo základnú právnu radu (napr. ujasnenie si o aký druh sporu ide, či nejde o spor bezúspešný).
Predbežná konzultácia sa poskytuje v jednej veci len jeden krát, najviac v trvaní jednej hodiny, to znamená, že je dobre, ak si klient vopred premyslí, aké informácie, resp. radu potrebuje. Za poskytnutie predbežnej konzultácie sa podľa zákona platí poplatok vo výške 4,5 Eur.
Predbežnú konzultáciu poskytne právnik centra alebo ktorýkoľvek advokát zapísaný do zoznamu advokátov poskytujúcich právnu pomoc osobám v materiálnej núdzi. Tento zoznam je možné nájsť na stránke Slovenskej advokátskej komory (www.sak.sk) alebo priamo v kanceláriách  centra.
 

3. Kedy má klient/klientka nárok na poskytnutie právnej pomoci? Aké sú podmienky?

Právo na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti má žiadateľ/klient vtedy, keď spĺňa súčasne tieto tri podmienky:

nachádza sa v stave materiálnej núdze:
v stave materiálnej núdze sa žiadateľ/klient nachádza vtedy, keď jeho príjem nedosahuje 1,4 násobok sumy životného minima alebo je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke a využívanie právnych služieb si nemôže zabezpečiť iným svojím majetkom.

• nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu:
ak sa spor, v ktorom žiada klient o poskytnutie právnej pomoci, po jeho posúdení centrom javí ako zrejme bezúspešný, napríklad pre uplynutie zákonných lehôt alebo pre nedostatok dôkazov.

• hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy ustanovenej zákonom:
splnenie tejto podmienky sa žiada v sporoch, ktorých hodnotu je možné vyčísliť a táto hodnota prevyšuje sumu minimálnej mesačnej mzdy. Splnenie tejto podmienky sa nevyžaduje, ak hodnotu sporu nie je možné vyčísliť (napr. ak rodič žiada o zvýšenie výživného na dieťa).

Právo na poskytnutie právnej pomoci s finančnou účasťou 20% trov právneho zastúpenia má žiadateľ/klient vtedy, keď spĺňa súčasne tieto tri podmienky:

príjem žiadateľa/klienta presahuje 1,4-násobok sumy životného minima a súčasne nepresahuje 1,6-násobok uvedenej sumy a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom,
 nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu,
hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy ustanovenej zákonom.

Prílohy: