Prihlásiť sa

Úspešný projekt mesta Trebišov - Zníženie energetickej náročnosti budovy CZŠ sv. Juraja, Trebišov

01.02.2019

Mestu Trebišov bola v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy CZŠ sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov“. Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Cirkevnej základnej školy v meste Trebišov. Daný cieľ má byť dosiahnutý realizáciou nasledujúcich aktivít:

- zateplenie obvodového plášťa,

- zateplenie strešného plášťa,

- výmena otvorových konštrukcií,

- rekonštrukcia elektroinštalácie, zdravotechniky, vzduchotechniky,

- obnova ústredného vykurovania.

Navrhované opatrenia predstavujú komplexné riešenie zvýšenia energetickej efektívnosti riešenej budovy. Realizácia navrhovaných opatrení zabezpečí úsporu energie nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek definovaných v rámci všeobecne platných právnych predpisov tak, aby sa potreba energie znížila na úroveň ultranízkoenergetických budov.

Realizáciou navrhovaných opatrení dôjde k zníženiu konečnej potreby energie. Po realizácii projektu bude budova zaradená, v súlade s platnou legislatívou, do energetickej triedy A1. Vysoká miera úspor energie je zárukou pozitívneho dopadu na životné prostredie.

Dátum začatia realizácie projektu: 3/2017
Dátum ukončenia realizácie projektu: 08/2020
Celkové náklady: 1 570 231,57 EUR

Prílohy: