Prihlásiť sa

Európsky imunizačný týždeň 24.4.2019 - 30.4.2019

24.04.2019

„Predchádzať Chrániť Očkovať“

Očkovanie alebo „vakcinácia“ patrí medzi najvýznamnejšie preventívne opatrenia verejného zdravotníctva, ktoré ochránilo milióny ľudí pred infekčnými chorobami.

Slovenská republika sa v roku 2019 už po 14. krát zapojí do aktivít európskeho imunizačného týždňa (EIW). Kampaň je vyhlasovaná Svetovou zdravotníckou organizáciou, zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti očkovania po celý život a tým pomáhať udržiavať kolektívnu imunitu v európskom regióne. Aktivity sú vykonávané v súlade s cieľmi Európskeho vakcinačného akčného plánu 2015-2020. EIW je v SR realizovaný pod záštitou hlavného hygienika SR a kancelárie SZO na Slovensku a participujú na nich všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva na Slovensku.

Heslom ročníka EIW 2019 je: „Hold podporovateľom očkovania“

Týmto heslom je vyjadrená pocta všetkým, ktorí už pochopili, že žijeme v dobe, kedy je možné jednoduchým a dostupným spôsobom predchádzať závažným infekčným ochoreniam, a to očkovaním. Pocta patrí aj tým, ktorí sa svojou prácou snažia podporiť očkovanie a ukázať cestu iným, ktorí sa starajú o svoje zdravie a svojím zodpovedným prístupom chránia seba a svoje okolie pred vznikom a šírením závažných infekčných ochorení.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Trebišove je zapojený do zdravotno-výchovných aktivít  propagujúcich zvýšenie informovanosti v tak závažnej a preventívne orientovanej oblasti predchádzania ochorení.  

Pri tejto príležitosti realizuje a ponúka prednášky/ besedy pre študentov stredných škôl a žiakov vyšších ročníkov základných škôl, zamerané na problematiku a význam očkovania.

Zároveň dávame do pozornosti, že pri tunajšom RÚVZ realizuje svoju činnosť Poradňa očkovania, kde sú epidemiológovia celoročne pripravení konzultovať otázky k téme očkovania telefonicky (kontakt: 056/672 49 93) aj elektronicky:  tv.epid@uvzsr.sk

Prílohy: