Prihlásiť sa

SVETOVÝ DEŇ BEZ TABAKU - 31. máj 2019

28.05.2019

31. máj je od roku 1987 vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) za  Svetový deň bez tabaku. Cieľom tohto významného dňa je znížiť počet aktívnych aj pasívnych fajčiarov,  u ktorých je zvýšené riziko ochorení spôsobených tabakovým dymom, ako aj zvyšovať informovanosť verejnosti o nepriaznivých účinkoch fajčenia na zdravie.

Užívanie tabaku  je celosvetovo druhou príčinou úmrtí  na chronické ochorenia a zodpovedá za úmrtie jedného z desiatich dospelých. Vďaka tejto„zhubnej záľube“môže stratiť priemerný fajčiar až 8 rokov života v porovnaní s nefajčiarom. Pri aktuálnom stúpajúcom trende spotreby tabakových výrobkovje možné za 20 rokov očakávať až 10 miliónov úmrtí zapríčinených fajčením ročne.Uvedené čísla sú alarmujúce a pre zaujímavosť, rovnaký počet osôb zahynul v 1. svetovej vojne.

Heslom kampane pre rok 2019 je „Fajčenie a choroby dýchacích ciest – tuberkulóza, rakovina pľúc, astma a chronická obštrukčná choroba pľúc“.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove (RÚVZ), oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu v rámci tohto svetového dňa realizuje na školách  besedy a zdravotno-výchovné aktivity na tému škodlivosti tabaku a tabakového dymu. Na športovom podujatí Nočný beh Trebišov dňa 8.júna 2019 Poradňa zdravia RÚVZ Trebišov zabezpečíodborné poradenstvo a vyšetrenia pre fajčiarov, ktorí chcú poznať svoj aktuálny zdravotný stav.

Dňa 30.5.2019 RÚVZ Trebišov organizuje Deň otvorených dverí, na ktorý pozýva širokú verejnosť. V oblasti podpory odvykania od fajčenia a abstinencie odborní pracovníci uskutočňujú bezplatné individuálne odborné poradenstvo spolu s vyšetreniami:

·         analýza vydychovaného vzduchu - stanovovanie oxidu uhoľnatého - u fajčiarov, s využitím prístroja Smokerlyzer

·         spirometrické vyšetrenie - funkčné vyšetrenie pľúc - hodnotíme nasledovné parametre

o   forsírovanú vitálnu kapacitu – FVC– čiže celkový vydýchnutý objem pľúc

o   objemy vydýchnuté za jednotku času – najčastejšie FEV1 – objem vydýchnutý z celkového množstva za prvú sekundu

o   pomer FEV1/FVC–Tiffeneauov index – množstvo objemu vydýchnuté z celkového objemu (FVC) v priebehu prvej sekundy

o   množstvo maximálneho vydýchnutého vzduchu z veľkých dýchacích ciest (trachea, bronchy) – parameter PEF,

o   priemerný prietok počas úsilného výdychu – parametre FEF 25-75, ktoré sú indikátorom zúženia malých dýchacích ciest.

·         antropometrické vyšetrenie - výška, hmotnosť, obvod pása, obvod bokov

·         analýzu stavby tela váhou OMRON -  % podiel tuku v tele, % množstvo viscerálneho tuku, BMI - body mass index, % podiel kostrového svalstva

·         somatické vyšetrenie - štandardné meranie tlaku krvi a pulzovej frekvencie

·         stanovenie biochemických parametrov z kapilárnej krvi prístrojom Reflotron IV, prístrojom Accutrend: glykémia (cukor), celkový cholesterol, HDL cholesterol, triacylglyceroly.

Je možné vopred sa objednať na vyšetrenie.

Poradňa zdravia RÚVZ  Trebišov poskytuje zdravotno-výchovné aktivity, vyšetrenia a poradenstvo v rozsahu jednotného celoslovenského usmernenia bezplatne.

Termín plánovanej odbornej vzdelávacej aktivity, vyšetrenia s následným poradenstvom  je potrebné dohodnúť vopred.

Osobne: na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove
Jilemnického 3370/2, 07501 Trebišov

Telefonicky: 056/6724884
E-mail: tv.dudova@uvzsr.sk,  tv.gagyiova@uvzsr.sk.