Prihlásiť sa

Stanovisko mesta k doručovaniu rozhodnutia o vyrubenej miestnej dani a miestnom poplatku

24.03.2020

Vážení občania mesta Trebišov,

Mesto Trebišov, v zmysle platnej legislatívy a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trebišov č. 164/2019 o miestnych daniach a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trebišov č. 163/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ako aj kvôli zabezpečeniu všetkých potrebných služieb pre občanov (vývoz komunálneho odpadu, oprava a údržba ciest a chodníkov, udržiavanie verejných priestranstiev a pod.), je povinné vyrubiť miestne dane a miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.

V zmysle platnej legislatívy je mesto Trebišov, ako správca dane, povinné doručovať rozhodnutia o vyrubenej miestnej dani a miestnom poplatku výlučne do vlastných rúk, prípadne elektronicky (len v prípade, ak má daňovník/ poplatník zriadenú elektronickú schránku na Ústrednom portáli verejnej správy na adrese www.slovensko.net, nejedná sa klasickú mailovú schránku).

Z vyššie uvedených dôvodov začali poverení zamestnanci mesta Trebišov od piatka 13.03.2020 distribuovať rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľnosti a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Na tento účel mohlo mesto Trebišov využiť aj služby poštových doručovateľov. Dôvodom nevyužitia služieb poštových doručovateľov je skutočnosť, že v čase aktuálne platného epidemiologického režimu by boli občania nútení ísť si takúto zásielku osobne vyzdvihnúť na poštu.

Poverení zamestnanci doručujúci rozhodnutia občanom do vlastných rúk rešpektujú všetky nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR súvisiace so znížením rizika prenosu nákazy COVID-19.
Poverení zamestnanci nosia respirátor (rúško) , rukavice a občania pri preberaní zásielky musia použiť výlučne svoje vlastné pero .
Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu