Prihlásiť sa

Smútočné oznámenie - †Pavol RUŽAN

21.05.2020

Mesto Trebišov s hlbokým zármutkom oznamuje,

že štvrtok 21. mája 2020 nás vo veku 98 rokov

navždy opustil pedagóg, kronikár, publicista, regionálny historik

a zároveň najstarší občan mesta Pavol RUŽAN.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční pondelok 25. 5. 2020 o 10.30 hod. na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Mesto Trebišov vyjadruje rodine a pozostalým úprimnú sústrasť.
 

Pavol RUŽAN  (*15. 1. 1922 - †21. 5. 2020)

Promovaný pedagóg Pavol RUŽAN bol mestom Trebišov ocenený v roku 2019 za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta a v roku 2012 za celoživotný prínos a dielo v spracovaní mestskej a regionálnej histórie.
V roku 2011 mu bola udelená Cena predsedu Košického samosprávneho kraja za celoživotný prínos v zhromažďovaní a spracovávaní histórie mesta Trebišov a regiónu.

Pavol Ružan sa narodil v roku 1922 v Dvoriankach. Detstvo bez otca prežil v Sečovskej Polianke, kde ukončil základné vzdelanie. Maturoval na Gymnáziu v Michalovciach, vzdelanie si prehĺbil maturitou na Pedagogickej škole v Košiciach a na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove.

Mnoho rokov pôsobil na základných školách v okrese Trebišov. Po skončení vojny ovplyvňoval vzdelanostnú a kvalifikačnú úroveň obyvateľstva. Jeho práca a mimoškolská činnosť presahovala hranice školy. V riadiacich funkciách sa podieľal na koncepčných premenách a  realizácii didaktických a výchovných postupov na ZŠ a SŠ. Na Gymnáziu v  Trebišove od roku 1968 vyučoval zemepis, dejepis a nemecký jazyk. V roku 1983 odišiel do dôchodku. Popri práci viedol školskú kroniku a  usmerňoval prácu redakčnej rady v školskom časopise.

Život a práca Pavla Ružana ako pedagóga, kronikára, publicistu, regionálneho historika je spojená s mestom Trebišov a jeho verejným aj spoločenským životom. V zložitom povojnovom období ako predseda MNV obnovoval základné funkcie mesta. Celoživotnou záľubou pána Ružana bola regionálna a mestská história. Ako kronikár mesta Trebišov päť rokov písal jeho kroniku. Takmer 14 rokov viedol rubriku „Dotkli sa nášho horizontu“ v regionálnom týždenníku Slovo Zemplína, v ktorom predstavil 3200 osobností Južného Zemplína. Jeho samostatnou autorskou publikáciou je svojho druhu prvý 415 stranový Biografický a náučný slovník Južného Zemplína. Ďalej kniha Vývoj školstva v regióne Južného Zemplína a jeho priekopníci v rokoch 1918 – 1937. V roku 2009 vydal Historický kalendár Trebišova od 8. storočia po rok 2006 a zbierku poézie „Len tak z dlhej chvíle.“ V roku 2011 Históriu trebišovských opatrovní a materských škôl 1885 – 1982. Vydal publikáciu o umeleckých osobnostiach južného Zemplína. Bol aktívnym členom Trebišovského umeleckého klubu od jeho vzniku v roku 2002.