Prihlásiť sa

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi počas zberu tohtoročnej úrody – usmernenie

06.07.2020

Každoročne dochádza v súvislosti so žatevnými prácami k zvýšenému nárastu vzniku požiarov s nie malými materiálnymi škodami, preto je povinnosťou právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb, obcí aj občanov prijať a vykonať opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov.

Zo štatistiky za uplynulé obdobie vyplýva, že na území okresu Trebišov vzniklo v roku 2019 v súvislosti so žatevnými prácami a zberom krmovín 6 požiarov s priamou škodou  7 740 eur, pričom sa včasnými zásahmi hasičských jednotiek podarilo uchrániť hodnoty za viac ako 84 000 eur. Najčastejšou príčinou vzniku týchto požiarov bolo vypaľovanie trávy a suchých steblovitých látok.

Za účelom predchádzania vzniku požiarov počas zberu úrody sa zo strany obcí odporúča vykonať najmä tieto opatrenia:

  • upozorniť podnikateľské subjekty hospodáriace na pôde na povinnosti vyplývajúce z § 4, 5, 7 a 8 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na povinnosti stanovené § 8 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 
  • vykonať preventívne protipožiarne kontroly u  tých podnikateľských subjektov hospodáriacich na pôde, ktoré nie sú zaradené do výkonu štátneho požiarneho dozoru. Jedná sa hlavne o súkromne hospodáriacich roľníkov a občanov, ktorí vlastnia alebo spravujú väčšie plochy poľnohospodárskej pôdy,
  • prerokovať v orgánoch obce úlohy vyplývajúce zo zabezpečenia ochrany úrody pred požiarmi, určiť osoby zodpovedné za plnenie jednotlivých úloh,
  • preveriť akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru obce a stav hasičskej techniky, zásoby pohonných hmôt a stav vodných zdrojov v obci, prípadné zistené nedostatky odstrániť ešte pred začiatkom obdobia zberu a spracovania úrody,
  • ustanoviť podľa potreby počas žatevných prác zvýšenú pohotovostnú službu členov dobrovoľného hasičského zboru obce,  preveriť činnosť ohlasovne požiarov v obci a operatívne zvolanie  členov dobrovoľného hasičského zboru obce pre prípad potreby,
  • pripraviť a zabezpečiť vykonanie preventívnovýchovnej činnosti v podmienkach obce. Pri tejto sa zamerať hlavne na občanov ako aj  deti a školskú mládež.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove doporučuje upozorniť spôsobom  miestne  obvyklým  všetkých  občanov  na  povinnosti  vyplývajúce  zo zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane  pred  požiarmi  v  znení  neskorších  predpisov a  z  vyhlášky MV SR  č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, najmä na dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov (hlavne dlhotrvajúce sucho), na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, na dodržiavanie zákazu fajčenia a používania otvoreného ohňa na takých miestach a na dodržiavanie zákazu vypaľovania porastov a zakladania ohňa na miestach, kde by sa mohol rozšíriť.

Len zvýšenou opatrnosťou, dôslednými protipožiarnymi opatreniami a aktívnou účasťou všetkých zainteresovaných, kde majú nezastupiteľné miesto aj obce sa podarí predísť škodám na tohtoročnej úrode aj na ostatnom majetku obcí a občanov.

 

pplk. Ing. Milan Sučka, riaditeľ
Okresné  riaditeľstvo  Hasičského
a záchranného zboru v Trebišove

Prílohy: