Prihlásiť sa

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove

31.12.2020

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. d), e), z) a § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje:

§ 1
(1) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. sa od štvrtka 31. 12. 2020 zakazuje:

a) všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania podávanie pokrmov a/alebo nápojov
v priestoroch zariadení verejného stravovania,

b) predaj alkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu vrátane ich predaja na odber so sebou,

c) organizovanie hromadných podujatí divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení,
športových podujatí v interiéri aj exteriéri,

d) realizovanie firemných posedení a akýchkoľvek iných stretnutí spojených s konzumáciou pokrmov a/alebo
nápojov,

e) výkon verejných bohoslužieb, verejných služieb božích a verejných spovedí.

(2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na:

a) športové podujatia registrovaných klubov za podmienok určených vydanou vyhláškou Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 70/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného
zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí,

b) prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a/alebo nealkoholické nápoje na odber so sebou alebo
prostredníctvom donáškovej služby,

c) pohrebný obrad, obrad krstu a sobášny obrad, bohoslužby vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou za účelom online vysielania,

d) spovede osobám, ktoré sú v nebezpečenstve smrti, vrátane spovedí v rizikových prevádzkach (zdravotnícke
zariadenia a zariadenia sociálnych služieb). Kňaz a sprevádzajúca osoba musia mať prekryté horné dýchacie
cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,

e) rodinné stretnutia osôb v priamom príbuzenskom vzťahu.

§ 2
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, teda 31. 12. 2020. 

MUDr. Terézia Konevičová, MPH, v. r.
regionálna hygienička

Prílohy: