Prihlásiť sa

Elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

08.01.2021

Mesto Trebišov, ako aj ostatné obce na území SR, na základe preneseného výkonu štátnej správy, plní úlohy, ktoré mu ustanovuje zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V súčasnosti prebieha na území mesta elektronické sčítanie domov a bytov (bez účasti obyvateľov) prostredníctvom poverených osôb, ktoré  pri vypĺňaní ESDB formulára spolupracujúaj so správcami bytových domov. Samospráva využíva pri tomto sčítaní rôzne údajové zdroje, ktoré sú jej dostupné. Doba sčítania domov a bytov potrvá do 12. februára 2021.

V období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 bude prebiehať sčítanie obyvateľov. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky s trvalým, prechodným alebo tolerovaným pobytom. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území SR obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony, má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.  

Kľúčová bola príprava, v rámci ktorej sa zamestnanci mesta zúčastnili na školení ŠÚ SR k úlohám pri sčítaní obyvateľov. Mesto začiatkom roka 2021 vykoná nábor a výber asistentov sčítania a do 11. januára 2021 oznámi údaje o asistentoch sčítania ŠÚ SR (kontaktnému bodu). Zároveň zabezpečí stacionárnych asistentov vo vybraných zariadeniach (napr. zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti), pre ľudí bez domova, ako aj  pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít nachádzajúcich sa na území mesta. Obyvatelia, ktorí sú klientmi zariadenia, majú možnosť sčítať sa sami, s pomocou blízkej osoby na kontaktnom mieste v obci alebo požiadať o mobilného asistenta sčítania. V určitých typoch zariadení však bude počas celej doby sčítania pôsobiť stacionárny asistent, ktorý zabezpečí sčítanie všetkých klientov zariadenia.

Obyvateľ sa sčíta sám alebo pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet.

Sčítací formulár sa bude nachádzať na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa občania môžu aj cez mobilnú aplikáciu, ktorá bude dostupná pre operačné systémy Android a iOS.

Ak sa občan nebude môcť alebo vedieť sčítať sám, má možnosť využiť službu asistovaného sčítania. V každej obci/meste bude v čase sčítania obyvateľov zriadené kontaktné miesto (adresa bude zverejnená na webovej stránke mesta), kde občanom  so sčítaním pomôže stacionárny asistent.

Na území obce budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada (napr. z dôvodu imobility), teda počas prvých 2 týždňov doby sčítania zavolá na mesto alebo call centrum. Všetky kontaktné informácie budú zverejnené na webovej stránke mesta a jeho úradnej tabuli.

Sčítanie obyvateľov prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní. Svojou účasťou napomôžete k prijímaniu opatrení, ktoré môžu výrazne prispieť k zlepšeniu života na území nášho mesta.

Prílohy: