Prihlásiť sa

Meracia stanica kvality ovzdušia v Trebišove

08.04.2021

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) spustil začiatkom februára 2021 do prevádzky automatickú monitorovaciu stanicu (AMS) za účelom zberu dát pre hodnotenie kvality ovzdušia.

Ide o mestskú pozaďovú stanicu na Ulici T. G. Masaryka, ktorá umožňuje sledovať namerané koncentrácie piatich znečisťujúcich látok (PM10, PM2.5, ozón, oxidy dusíka (NO3, NOx)). Keďže najbližšie AMS sa v Košickom kraji nachádzajú v Strážskom, resp. Košiciach, ide o dôležitý zdroj informácií pre juhovýchodné Slovensko a Zemplínsky región. Z nameraných dát vedia odborníci zo SHMÚ analyzovať, z akej skupiny zdrojov (doprava, priemysel, lokálne vykurovanie) znečistenie môže pochádzať a ak hodnoty koncentrácií prekročia určité hodnoty, môžu vyhlásiť smogovú situáciu, alebo výstrahu pred jej vznikom. AMS v Trebišove za 3 mesiace zaznamenala, že väčšinu dní bola kvalita ovzdušia dobrá, alebo veľmi dobrá, no bohužiaľ namerala aj vysoké koncentrácie znečisťujúcich látok, ktoré znamenali zhoršenú, zlú, veľmi zlú ba dokonca až extrémne zlú kvalitu ovzdušia. Najčastejšie išlo o znečistenie ovzdušia prachovými časticami (PM10, PM2.5). Sú to mikroskopické prachové častice z rôznych zdrojov (najmä z lokálneho vykurovania a dopravy), ktoré prenikajú hlboko do ľudského organizmu, kde sa môžu ukladať a spôsobiť zdravotné problémy. V prípade smogovej situácie sú občania informovaní o možnom nebezpečenstve a môžu prispôsobiť svoje aktivity danej situácii. Namerané údaje môžu slúžiť aj ako zdroj argumentov pre občanov požadujúcich nápravné kroky  pri zhoršenej kvalite ovzdušia od kompetentných orgánov. Predsa len, zlá kvalita ovzdušia  predstavuje zdravotné riziko nielen pre citlivé skupiny obyvateľstva (seniori, deti, tehotné ženy, osoby s chronickými respiračnými ochoreniami), ale dlhodobé vystavenie vyšším koncentráciám znečisťujúcich látok v niektorých prípadoch vedie až k chorobám dýchacieho, obehového a nervového systému.

AMS v Trebišove je jednou zo 14 staníc, ktoré osádza SHMÚ v rámci projektu Skvalitnenie Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO). Sieť monitorovania sa tak z pôvodných 38 AMS rozrastie na 52 staníc. Namerané hodnoty sú občanom k dispozícii aj prostredníctvom webovej aplikácie dnesdycham.sk, ktorú pripravila Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR (MŽP SR) a SHMÚ. Cieľom web aplikácie je zvyšovať povedomie verejnosti v oblasti kvality ovzdušia na Slovensku a podporiť záujem verejnosti pri dosahovaní dobrej kvality ovzdušia. Aplikácia prostredníctvom mapy sprístupňuje používateľom informácie o aktuálnom stave kvality ovzdušia v regiónoch. Návštevník sa zároveň môže dozvedieť viac o zdrojoch znečistenia a tiež o dopade znečisteného ovzdušia na zdravie ľudí i ekosystémov. Aplikácia poskytuje podrobné informácie o nameraných koncentráciách znečisťujúcich látok prostredníctvom hodinových, denných i ročných priemerov. Súčasťou sú aj informácie o prijatých programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a postupne budú sprístupňované databázy realizovaných i plánovaných opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia a možnostiach zapojenia verejnosti do procesu prípravy opatrení ako aj ich realizácie. Webová aplikácia je výstupom projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý podporila Európska únia v rámci programu LIFE.

Na projekte LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku, spolupracujú zapojené VÚC, MŽP SR, SHMÚ, SAŽP a ďalší partneri. Hlavným zámerom projektu je podpora efektívneho riadenia kvality ovzdušia s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie. Pre tento účel boli v regiónoch zriadené pozície manažérov kvality ovzdušia, ktorých úlohou je poskytovať pomoc pri tvorbe, aktualizácii a implementácii programov na zlepšenie kvality ovzdušia, poradenstvo v možnostiach financovania opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia a šíriť osvetu v danej problematike, najmä v oblasti domáceho vykurovania. Na území Košického kraja pôsobia dvaja manažéri kvality ovzdušia:  Ján Rudy (KSK) a Imrich Fekete (SAŽP). Informácie o projekte a kontaktné údaje na manažérov kvality ovzdušia sú dostupné na www.populair.sk

Ján Rudy
manažér kvality ovzdušia
odbor regionálneho rozvoja KSK