Prihlásiť sa

Spoločné vyhlásenie zástupcov samospráv Trebišovského okresu „Za zachovanie nemocnice“

24.09.2021

 

My, primátori a primátorky, starostovia a starostky Združenia miest a obcí regiónu južného Zemplína a zvyšnej časti okresu Trebišov, vyjadrujeme veľké znepokojenie nad dôsledkami plánovanej „Optimalizácie siete nemocníc“, ktorá, v prípade Nemocnice s poliklinikou v Trebišove, transformuje toto zariadenie na komunitnú úroveň, čo postupne povedie k zrušeniu jednotlivých oddelení, napr. neurológie, onkológie, traumatológie, ARO, chirurgie, gynekológie, detského a interného oddelenia a zároveň sa zachová len následná a rehabilitačná starostlivosť, urgentná a komplexná ambulantná a jednodňová zdravotná starostlivosť, ako aj stacionárna starostlivosť, čiže z pohľadu budúcnosti jednotlivých oddelení, dôjde k zachovaniu už len jej doliečovacieho a rehabilitačného charakteru.

Napriek deklarovaniu ministerstva zdravotníctva, že „ide o najväčšiu reformu zdravotníctva za posledných 15 rokov, ktorá ma pacientom priniesť kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť a ich lepší manažment, tiež kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť a kvalitné pracovné podmienky pre zdravotníkov,“ nemôžeme súhlasiť, že v prípade okresu Trebišov sa takto realizovanou zmenou naplnia všetky očakávania. Aj keď si uvedomujeme nevyhnutnosť reformných procesov, považujeme navrhnuté riešenie budúcnosti Nemocnice s poliklinikou v Trebišove za neprijateľné a vyjadrujeme svoj zásadný nesúhlas s navrhovaným riešením. Za jediné akceptovateľné riešenie považujeme jej zaradenie medzi inštitúcie regionálnej úrovne.

Svoj názor opierame o niekoľko faktov, ktoré potvrdzujú opodstatnenosť a dôležitosť fungovania nemocnice v Trebišove minimálne v tom rozsahu ako doteraz:

- Okres Trebišov je veľkou spádovou oblasťou s rozlohou takmer 1 100 km2 a vyše 105 000 obyvateľmi.

- Vzhľadom na dopravnú dostupnosť a pomerne veľkú rozlohu je dôležité, aby v jeho centrálnej časti – v meste Trebišov – fungovalo zdravotnícke zariadenie, ktoré doteraz, z pohľadu výkonov a vyhľadávania zdravotnej pomoci, vykazuje periodicky vysoké čísla a zároveň, vzhľadom na geografickú blízkosť „zemplínskeho trojuholníka smrti“ s vysokým výskytom onkologických ochorení, stále zabezpečuje dostupnú a včasnú zdravotnú starostlivosť.

- NsP v Trebišove v posledných rokoch prechádza rozsiahlou rekonštrukciou jednotlivých oddelení, ktorej hodnota sa pohybuje na úrovni 10 miliónov eur.

- Svoju dôležitosť a opodstatnenosť potvrdila nemocnica aj počas 1. a 2. fázy COVID-u, kedy kapacitne zvládla nápor pacientov vyžadujúcich okamžitú hospitalizáciu.

- Patrí medzi najväčších zamestnávateľov v okrese a na jej činnosť je naviazané veľké množstvo služieb.

- Má dobrú dopravnú dostupnosť pre ľudí z celého okresu.

Je absurdné, že v dobe, kedy sa dennodenne konfrontujeme s jednou z najväčších epidémií v histórii ľudstva a počúvame argumenty o dôležitosti vytvárania podmienok a najmä kapacít na jej liečenie, prichádza na pretras téma znižovania, resp. postupného zániku jednotlivých oddelení okresnej nemocnice.

Napriek tomu, že sa dlhodobo deklaruje záujem štátu pomôcť tzv. najmenej rozvinutým okresom (NRO), medzi ktoré patrí aj okres Trebišov, vziať takúto službu občanom priamo z jeho centra a presunúť ju o niekoľko desiatok kilometrov ďalej, nepovažujeme za spôsob a hlavne nástroj pomoci, práve naopak.

Niektoré argumenty zástancov reformy sa často odvolávajú na problém personálne zabezpečiť bezproblémový chod nemocnice. Musíme s poľutovaním prehlásiť, že takéto návrhy riešení nevzbudzujú dôveru u nádejných zamestnancov a čo je horšie, odrádzajú od ďalšieho pracovného pôsobenia v nej aj tých, ktorí tu pracujú doteraz.

Svoje rozhodnutie bojovať za zachovanie nemocnice na regionálnej úrovni chceme posilniť aj o hlas tu žijúcich obyvateľov a z uvedeného dôvodu realizujeme petičnú akciu ako prejav názoru tých, ktorých sa táto reforma môže bytostne dotknúť a očakávame, že práve tento spôsob bude prioritne akceptovaný ako nástroj rozhodovania politikov v tak dôležitej otázke.

V Trebišove 24. septembra 2021

Primátori a primátorky, starostovia a starostky Združenia miest a obcí regiónu južného Zemplína a zvyšnej časti okresu Trebišov.

(129) „Za záchranu trebišovskej nemocnice“ - Verejné vyhlásenie zástupcov samospráv okresu Trebišov - YouTube