Prihlásiť sa

Výzva občanom - dodržiavanie VZN mesta o používaní pyrotechnických výrobkov

16.12.2021

K silvestrovským oslavám a oslavám príchodu Nového roku tradične patrí ohňostroj a rôzne pyrotechnické efekty. Takmer v každom obchodnom centre ponúkajú zákazníkom prskavky, petardy, či inú zábavnú pyrotechniku.

Podľa platného VZN mesta Trebišov č. 147/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov je na území mesta Trebišov a v jeho častiach zakázané používať pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3, P1 a T1.

F2: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku hladinu hluku a ktorú možno používať v obmedzených priestoroch (napr. petardy, rakety, rímske sviece, kompaktné ohňostroje, guľové pumy

F3: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje stredne veľké nebezpečenstvo, ktorá je určená na používanie vonku na veľkých otvorených priestranstvách a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie (napr. petardy, fontány, kompaktné ohňostroje)

P1: sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo (napr. dymovnice) 

T1: je pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý predstavuje nízke nebezpečenstvo (napr. konfety)

Zákaz sa nevzťahuje na používanie pyrotechnických výrobkov počas doby od 18:00 hod. dňa 31. decembra kalendárneho roka do 02:00 hod. dňa 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka a na iné príležitosti, na základe vopred udeleného súhlasu mesta Trebišov.

Za porušenie tohto VZN fyzickou alebo právnickou osobou môže mesto Trebišov v zmysle § 47 ods.1 písm. ch) zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch uložiť pokutu do 500 eur.

Bezpečnostné pravidlá na používania pyrotechniky:

 • zábavnú pyrotechniku nakupujte len u certifikovaného predajcu, takto zakúpené výrobky majú návod na použitie a je na nich uvedený dátum výroby a spotreby,
 • vždy si prečítajte a postupujte v súlade s návodom na použitie,
 • pyrotechniku skladujte v pôvodných obaloch a na bezpečnom mieste,
 • výrobky nerozoberajte, nevysýpajte pyrotechnické zloženie a vzájomne ich nekombinujte,
 • v žiadnom prípade nie je vhodné nosiť pyrotechniku vo vreckách šiat,
 • je nutné rozlišovať, či daný výrobok je pre použitie v interiéri alebo vo vonkajšom prostredí,
 • nepoužívať pyrotechniku v horľavom prostredí,
 • nebezpečné je manipulovať s nevybuchnutou pyrotechnikou – zlyhané výrobky treba ponechať na mieste 5 až 10 minút (podľa návodu) a potom ponoriť do vody na 24 hodín,
 • lietajúce a vystreľovacie efekty zapaľujte tak, aby vám nevleteli do oka, do vlasov, pod odev, do bytu a podobne,
 • zábavnú pyrotechniku neodpaľujte v blízkosti škôl, nemocníc, domovov dôchodcov a pod. Iniciované výrobky zábavnej pyrotechniky nehádžte medzi ľudí, malé deti a zvieratá,
 • nebezpečná môže byť pyrotechnika, ktorá má poškodený, navlhnutý, roztrhnutý a znovu zalepený obal alebo je po záručnej dobe,
 •  pred použitím sa presvedčte, čí máte okolo seba dosť voľného priestoru.