Prihlásiť sa

Príhovor primátora mesta k novému roku 2022

01.01.2022

Vážení občania,

podľa slovenského príslovia je najväčším šťastím to, keď sa na konci roka cítime lepšie ako na jeho začiatku. Odpoveď, ako to v skutočnosti je tentoraz, si musí dať každý z nás sám. Napríklad aj to, či minuloročné očakávania a predsavzatia sa úspešne naplnili. Jedno je však isté, život v našej spoločnosti je naďalej pod vplyvom pandemickej situácie a je len na nás, ako sa s ňou dokážeme vysporiadať. Keďže aj momentálna situácia to nedovoľuje, opätovne, po roku, sa vám prihováram len sprostredkovane a nie na námestí pri slávnostnom ohňostroji.

Pri bilancovaní roka a jeho hodnotení na úrovni mesta sa treba v prvom rade poďakovať vám – občanom mesta za podporu a predovšetkým za pochopenie. Nie všetko dokážeme v živote zrealizovať bez malých či väčších nedostatkov alebo mierneho či rozsiahlejšieho omeškania. Častokrát sa stretávame aj s komplikovanejším postupom ako sa pôvodne plánovalo a snaha dosiahnuť čo najrýchlejší a najlepší výsledok sa tak častokrát míňa účinku. Rovnako tomu tak je aj v našom meste. Cieľom každého z nás je urobiť pre jeho rozvoj čo najviac a práve podpora ľudí je tým najlepším povzbudením a dopingom. Odráža sa v práci každého zamestnanca mesta. A čo je najpodstatnejšie, vidieť pozitívne ohodnotenie svojej práce častokrát znamená viac ako finančná odmena. V tejto súvislosti je však potrebné vyzdvihnúť aj súčinnosť a spoluprácu poslaneckého zboru. Oproti predchádzajúcemu funkčnému obdobiu sa to súčasné nesie v atmosfére konštruktívnej spolupráce a hlavne s veľkým záujmom podpory rozvoja mesta, čo sa odráža v množstve odsúhlasených a podporených investičných aktivít. Bez angažovanej práce poslancov so záujmom riešiť veci k prospechu a spokojnosti občanov by bolo len veľmi ťažké posúvať sa vpred. Dôležitú úlohu v tejto skladačke zohrávajú aj partnerské organizácie, spolupracujúce inštitúcie a najmä sponzori, ktorí sú dôležitou súčasťou kultúrneho, športového a spoločenského života.

Rok 2022 bude originálny a jedinečný v rôznych oblastiach života. Očakáva sa (verím) ústup pandémie, čaká nás zimná olympiáda, končí sa ním aj funkčné obdobie starostov, primátorov, županov a poslancov zastupiteľstiev, no predovšetkým, neminie nás, bohužiaľ, výrazný nárast cien, ktorý v podmienkach mesta bude mať najjasnejšie vyjadrenie práve v platbách za energie. Už teraz vieme, že ich dosah bude takmer likvidačný na investičnú politiku mesta ako aj ostatné oblasti života. Aj preto hodnotíme rozhodnutie spustiť mnohé investície čo najskôr ako prezieravé a hlavne, z pohľadu celkových nákladov, ako hospodárne. Mesto v aktuálnom roku po dlhých rokoch totiž oživilo nielen mestskú plaváreň, ale participovalo na vytvorení podmienok pre obnovu tej školskej na CZŠ s MŠ sv. Juraja. Úspešne sme ukončili rekonštrukciu športovej haly a niektorých predškolských zariadení. Sme radi, že sa nám podarilo rozbehnúť výstavbu nájomných bytov, výstavbu kruhových križovatiek, odstavných plôch, postaviť parkovisko na Kutnohorskej ulici a rekonštruovať vnútroblokové priestory na sídlisku JUH. Aj s naším prispením sa podarilo oficiálne spustiť projekt TIOP-u, ktorý prinesie celkovú modernizáciu stanice a jej okolia a hlavne vybudovanie podchodu do časti „za koľajami“. Teším sa, že finančne máme zabezpečenú výstavbu kruhových križovatiek na sídlisku JUH a najmä – na mieste súčasnej „svetelnej“. Pre budúcnosť mesta je strategické aj vybudovanie kompostárne, na ktorú máme schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 3 000 000 eur. Projektov a výziev je veľa a určite je našim prioritným záujmom riešiť aj problematiku marginalizovaných menšín.

V rozbehu aktivít nás však častokrát brzdia nepochopiteľné a dostatočne nepredstavené zámery, ako tomu je v prípade optimalizácie siete nemocníc v rámci tzv. reformy zdravotníctva, kde vidíme, aj na základe doteraz zverejnených materiálov, reálnu hrozbu zmeny charakteru trebišovskej nemocnice na tzv. komunitnú, čiže transformáciu na prevažne doliečovacie a rehabilitačné zariadenie. Rád by som v tejto súvislosti poďakoval všetkým kolegom – starostom a primátorom regionálneho združenia za podporu petičnej akcie a ich jednoznačný nesúhlas s doteraz prezentovaným obsahom reformy. Ich hlas je o to silnejší, že sa k spoločnému prehláseniu pridali bez rozdielu politickej príslušnosti.

Rok 2021 je za nami. Nielen novými prírastkami, ale ... čo je nám pri každej z nich mimoriadne ľúto ... aj stratami. Opustili nás mnohí nečakane, bez rozlúčky a ich prázdne miesto sa nedá ničím nahradiť. Znamenali pre nás veľa a je namieste uctiť si ich v tejto chvíli aspoň tichou spomienkou. Rok 2021 bol však aj rokom ďalších významných počinov a hlavne ocenených osobností, ktorí v spoločenskom meradle znamenali a znamenajú veľa nielen pre naše mesto, ale aj okolitý región, resp. Slovensko. Osobne som rád, že sú súčasťou našej doby a ich životná cesta môže byť inšpiráciou pre mnohé generácie nasledovníkov.

Rok 2022 prináša nielen tri rovnaké číslice vo svojom označení, ale aj mnohé výzvy. Je našou ambíciou, ak to dovolia podmienky, opätovne priniesť tradíciu Dni mesta v podobe, akú ju poznáte z posledných realizovaných ročníkov. Určite chceme ešte zintenzívniť aktivity v sociálnej, kultúrnej i športovej oblasti. Podarilo sa nám byť opätovne úspešnými v žiadosti na prevádzkovanie opatrovateľskej služby, v modernizácii mestského kultúrneho strediska a športových zariadení, čo je dobrý predpoklad pre ďalšie pokračovanie. Chceme naďalej zlepšovať podmienky odpadovej politiky v meste tak pre občanov ako aj na zbernom dvore a ďalším dopĺňaním jej materiálno-technického zabezpečenia. Ako prioritu, po vzore minulých rokov, vnímame aj revitalizáciu priestorov a zelene, novú výsadbu a hlavne investície prinášajúce energetickú efektivitu a opatrenia pre zlepšenie klímy. To, čo prezentujem, či už v podobe výsledkov alebo plánov, je zásluha mnohých ľudí, ktorí tvoria kolektív úradu, jeho organizácií, Technických služieb, predškolských a školských zariadení. Som rád, že naším výsledkom nie je len práca vo volebnom roku, ale kontinuálny štvorročný cyklus s množstvom priebežne realizovaných aktivít. Zároveň musím zdôrazniť, že nie je výsledkom len jednej osoby – primátora, ale naopak, mnohých, ktorí sa na ňom podieľajú väčším alebo menším prispením. Ľudí, ktorí tvoria tím a na ktorých som právom hrdý. Preto, ak budete za niečo nové, príp. za hocijakú drobnosť v meste vďační, adresujte slová vďaky najmä im – zaslúžia si to. Uvedomujú si základnú poučku, platnú v samospráve, že sú tu pre vás a nie naopak.

Milí Trebišovčania, v novom roku 2022 vám, okrem pevného zdravia, vzhľadom na okolnosti, ktoré nás už dlhodobo sprevádzajú, želám najmä správny úsudok v každej chvíli, vzájomný rešpekt, toleranciu v názoroch, empatiu v každej situácii, no hlavne umenie byť stále otvorený a ústretový dobrej veci a spolupráci.

PF 2022

PhDr. Marek Čižmár, primátor