Novoročný príhovor primátora mesta Trebišov

01.01.2023

Vážení Trebišovčania,

koniec každej etapy znamená, okrem iného, začiatok tej novej. Pri jej štarte vás v minulých rokoch vítal ohňostroj, no, vzhľadom na celkovú situáciu, rešpektujúc jeho negatívne dôsledky, sme, podobne ako mnohé iné samosprávy, aj my upustili v tomto roku od takejto udalosti, aby takto ušetrené finančné prostriedky a pozornosť boli venované radšej tým, ktorí ju najviac potrebujú. Verím, že nájdeme vo vašich radoch pre toto rozhodnutie pochopenie.

Obdobie Vianoc a končiaceho sa roka je časom bilancovania, ale aj nových cieľov a predsavzatí.

Aj preto chcem v prvom rade zvýrazniť všetko dobré, úspešné a hlavne prospešné pre nás všetkých. Rok 2022 zaznamenal v živote Trebišova množstvo úspešne zrealizovaných projektov, ale aj podujatí a ocenení, ktoré priniesli významné zviditeľnenie mesta a celého regiónu. Výstavba 3 kruhových križovatiek, otvorenie moderne zrekonštruovanej športovej haly, ktorá bola dejiskom finále Majstrovstiev Slovenska v hádzanej žiakov s majstrovským titulom pre domáci ŠK Zemplín, ale aj Cena verejnosti za architektúru CE ZA AR 2022 pre zrekonštruovanú mestskú plaváreň sú významné momenty končiaceho sa roka v živote našej samosprávy. K nim je určite potrebné priradiť aj úspešne ukončenú rekonštrukciu školskej plavárne na Cirkevnej základnej škole s materskou školou sv. Juraja, obnovu mnohých školských zariadení, začatú výstavbu bytov, modernizáciu železničnej a autobusovej stanice, či prípravu výstavby nového mestského satelitu, ale aj významné kultúrno - spoločenské podujatia. Dni mesta, oceňovanie významných osobností a rôzne koncerty i vystúpenia priniesli, po dlhej pandemickej prestávke, veľkú ponuku voľnočasového vyžitia pre ľudí z celého regiónu.

Aj preto sa patrí poďakovať. V prvom rade vám - občanom mesta za váš, v mnohých prípadoch, ústretový a trpezlivý postoj i spoluprácu. Tým z vás, ktorí aktívne prispeli k pomoci ľuďom, utekajúcim pred vojnou. Poslancom mestského zastupiteľstva, Košického samosprávneho kraja a Národnej rady SR za ich pomoc a podporu realizácii zámerov a investícií, ktorých celkový finančný objem bol jeden z najväčších v histórii. Všetkým zamestnancom mesta a jeho organizácií za veľké penzum práce, ktoré mnohí odviedli aj nad rámec svojej pracovnej činnosti. Partnerom a podporovateľom za sponzorskú pomoc pri zabezpečovaní realizácie mnohých aktivít a akcií počas celého roka. Mestským organizáciám, školským, predškolským a sociálnym zariadeniam, inštitúciám na území mesta, cirkevným organizáciám, denným centrám seniorov, policajnému, hasičskému a záchrannému zboru, nemocnici s poliklinikou za výbornú spoluprácu a vzájomnú podporu.

Napriek neočakávaným komplikáciám, spôsobených pandémiou a následne vojnou na Ukrajine s dôsledkami aj na našom území, sa podarilo s ich väčším či menším prispením zrealizovať množstvo strategických projektov, ktoré významne zveľadili majetok mesta.

Pevne dúfam, že nasledujúce roky budú opätovne niesť v znamení konštruktívnej spolupráce a najmä podpory zámerov pre zlepšenie života všetkých občanov Trebišova.

Začína nová kapitola. S mnohými výzvami a predsavzatiami, ale aj s očakávanými problémami a ťažkosťami. Tie sa spájajú najmä s doteraz nepoznanou energetickou krízou a výrazným nárastom cien. Naším najdôležitejším cieľom bude hneď na začiatku stabilizovať ekonomiku mesta, dokončiť rozpracované projekty, ale aj pripravovať podklady pre nové výzvy. Z tohto dôvodu venujeme momentálne veľkú pozornosť úspešnému ukončeniu strategických investícií – výstavbe kompostárne a 78 nájomných bytov. Pripravujeme projekty na nové cyklotrasy, rekonštrukcie ďalších budov, ciest a chodníkov, pozornosť chceme venovať sociálnej problematike, seniorom, odkázaným skupinám obyvateľstva, no najmä ... chceme, aby ste sa v našom meste cítili príjemne, bezpečne a spokojne. Práve to sú hlavné menovatele našej práce. A aj keď si uvedomujeme, že „zvyčajne posledný kľúč zväzku otvorí dvere“, budeme radi, keď súčasťou nášho spolužitia bude najmä pochopenie, vzájomný rešpekt a ústretovosť.

Milí Trebišovčania, v mene svojom a všetkých zamestnancov mesta Trebišov vám prajem ešte pohodový vianočný čas a rok 2023 podľa vašich predstáv. Želám vám v ňom najmä pevné zdravie a zo všetkého najviac len pozitívne informácie. Nájdite radosť aj v celkom obyčajných veciach a každému dňu dajte šancu, aby bol najkrajším v roku!

Šťastný a veselý nový rok 2023 vám všetkým!

PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta

© 2024 MESTO TREBIŠOV