Otvorený list primátora mesta riaditeľovi JOJ Group

11.01.2023

OTVORENÝ LIST PRIMÁTORA MESTA TREBIŠOV GENERÁLNEMU RIADITEĽOVI TELEVÍZNEJ SKUPINY JOJ GROUP MGR. MARCELOVI GREGOVI

Vážený pán generálny riaditeľ televíznej skupiny JOJ Group,

nebýva zvykom verejne reagovať štatutárom samosprávy na programové vysielanie akéhokoľvek média, ale v tomto prípade urobím výnimku a obraciam sa na Vás s otvoreným listom, ktorého zámerom nie je hodnotiť prácu jednotlivcov, ani posudzovať vašu vlastnú televíznu tvorbu, len vyjadriť názor na niečo, čo významne (v negatívnom slova zmysle) zasiahlo do bežného života nášho mesta a čo zohľadňuje prevládajúci názor tu žijúcich obyvateľov.

Dlhodobo avizovaný projekt televízie JOJ – seriál IVETA – bol hneď od úvodu kampane prezentovaný a spájaný (zrejme účelovo) aj s mestom Trebišov, odkiaľ pochádza hlavná protagonistka, pričom už od prvej časti sa snaží navodiť jeho „skutočný“ obraz. I keď si uvedomujem, že umelecké stvárnenie je autorským vyjadrením vlastného pohľadu, je zvláštne, že ho autor nesituuje do oblasti, kde našiel inšpiráciu (miesto odkiaľ pochádza jeho niekdajšia partnerka) alebo do tzv. anonymného mesta (obce), ako tomu bolo v prípade populárneho seriálu Horná Dolná. Plne rozumiem tzv. prvoplánovým autorom a režisérom, že dnes už nie je doba, kedy máme zaujať, osloviť a potešiť svoje publikum inteligentným humorom. Avšak použiť hulvátstvo niektorých vyjadrení a vulgarizmov, zámerné prekresľovanie reality až dehonestáciu niektorých sociálnych skupín obyvateľstva (alkoholizmus školákov, zosmiešňovanie náboženského života, „jednoduchosť a prízemnosť“ vyjadrovania „tu žijúcich“ ľudí) spojenú so zosmiešňovaním kvality života na „východe“ na dosiahnutie humorného efektu je v skutočnosti len ukážkou totálneho úpadku kvality niektorých televíznych programov. Je zaujímavé, že na vykreslenie „autenticity“ prostredia sa využilo účinkovanie hercov, ktorých vyjadrovanie má poriadne ďaleko od tunajšieho nárečia a na predstavenie mesta sekvencia 3-4 zámerne vybratých krátkych záberov v úvodnej znelke. Ako sa hovorí „proti gustu žiaden dišputát“, ale znehodnotiť prácu a život mnohých tu žijúcich obyvateľov a ich predkov svojským podaním seriálu (predovšetkým prezentáciou obyvateľov a prostredia, v ktorom žijú) hraničí s ich hanobením a vytvára veľmi negatívny obraz, čo je v dnešnej dobe, kedy sa citlivo posudzuje akékoľvek vyjadrenie na verejnosti, v školách či médiách na adresu rôznych skupín obyvateľstva, krajne neprípustné.

Nikdy sme nežiadali od nikoho, aby vykresľoval realitu mesta krajšiu aká v skutočnosti je. Prešli sme mnohými procesmi a problémami, ktoré postihli samosprávy na celom území Slovenska. Mimoriadnou snahou sa nám podarilo v posledných rokoch rekonštruovať, obnoviť a zveľadiť prostredie, v ktorom žijeme a zároveň sa snažíme, častokrát aj za iných kompetentných, riešiť problémy, ktoré sú súčasťou bežného života mesta. Ľudia, ktorí tu žijú, spojili svoju budúcnosť s týmto krajom, lebo im je blízky a majú ho radi. Mnohí, ktorí stáli za týmto filmovým „dielom“ zrejme pozabudli, že je zásadný rozdiel medzi vtipným, príp. satirickým pohľadom na špecifický región a umeleckým stvárnením, postavenom na prízemnom humore a urážkach, ktorý ho v očiach mnohých ľudí, z ostatných častí našej krajiny, značne dehonestuje.

Som rád, že takto zdieľam a opieram sa o názor mnohých diskutujúcich a zvlášť, v prevažnej miere, tých, ktorí v našom meste žijú, navštevujú ho alebo z neho pochádzajú. Aj to ma napĺňa presvedčením, že títo ľudia sú patrične hrdí na toto mesto, tento región a vôbec, ako sme sa mohli presvedčiť aj na celý východ. Som presvedčený, že v skutočnosti na celé naše krásne Slovensko. Je smutné, že odmenou pre mnohých má byť výsmech a degradovanie ich územnej príslušnosti zo strany tých, ktorí tieto pocity zaradzujú vo svojej hierarchii až za čísla sledovanosti a výšku honoráru.

Na záver mi dovoľte, pán generálny riaditeľ, pár osobných postrehov. Po ťažko zvládnutom období pandémie, začatej vojny za našimi hranicami a nastupujúcej energetickej kríze, ktorá spôsobuje výrazne negatívny zásah do života všetkých ľudí na Slovensku, im takto ponúkame rozptýlenie a oddych vo formátoch, ktoré ich nielenže vo svojej podstate urážajú, ale prinášajú silne negatívny vplyv, a to najmä pre mládež. Povýšiť za národný šport honbu za počtami divákov s využitím všetkých prostriedkov na úkor kvality a výpovednej hodnoty tak, ako sme to mali možnosť vidieť zhodnotením prvých dvoch častí v utorňajšom rannom vysielaní vašej televízie, spôsobuje iba ďalšie polarizovanie spoločnosti a vytváranie negatívnych nálad v jednej z jej častí. Azda najsmutnejšie pre mňa, ako občana, pôsobí fakt, že na tvorbu a sprostredkovanie týchto nálad sa prepožičiavajú herecké osobnosti, ktoré máme späté s významnými divadelnými či hereckými rolami. Je to pre mňa a mnoho ľudí v mojom okolí veľké sklamanie! Vzhľadom na okolnosti a možnosti ďalších postupov, je zrejme jediným možným spôsobom, ako zasiahnuť a zabrániť ďalšej prezentácii tohto „diela“, ignorovanie a nízke čísla peoplemetra, čo sa prejaví v jedinom a hlavnom argumentačnom kritériu pre vysielateľa – sledovanosti.

Ako mesto sa však určite obrátime so svojím podnetom na Radu pre mediálne služby.

Ďakujem, že ste si tento list prečítali. Želám Vám aj vašim divákom všetko dobré nielen v pracovnom, ale aj osobnom živote, no najmä, aby ste nikdy v živote nepociťovali také nálady neodôvodnenej potupy a zosmiešňovania, aké spôsobili už prvé časti seriálu Iveta tu žijúcim obyvateľom.

S pozdravom a úctou

PhDr. Marek Čižmár
primátor mesta Trebišov

 

© 2024 MESTO TREBIŠOV