Prihlásiť sa

Názov projektu: MŠ Hviezdoslavova – obnoviteľný zdroj energie

03.06.2023

Účelom projektu je zníženie spotreby tepla v rámci budovy Materskej školy Hviezdoslavova v meste Trebišov a možnosť náhrady súčasného zdroja tepla výstavbou nového zdroja tepla na báze OZE. Mesto Trebišov má cca 25 tisíc obyvateľov a je zároveň okresným mestom v rámci Košického samosprávneho kraja. 

Navrhovanou výstavbou nového zdroja tepla na báze OZE sa dosiahne zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla, zníženie emisií znečisťujúcich látok a zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia. Očakávaná úspora zemného plynu po realizácii investície predstavuje cca 2000 m3/rok. 

 

Prílohy: