Plynie lehota na podávanie priznaní k dani z nehnuteľností

09.01.2024

Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností, resp. podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2024 má každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nadobudla alebo previedla nehnuteľnosť počas roka 2023 (predaj, darovanie, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a pod.). Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností vzniká aj z dôvodu  zmeny druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby.

Priznania k miestnym daniam  na rok 2024 sa podávajú v termíne od 01.01.2024 do 31.01.2024. V tejto lehote daňovníci majú povinnosť aj uplatniť si nárok na  zníženie dane z dôvodu poberania dávky v hmotnej núdzi (potvrdenie ÚPSV a R), zdravotného postihnutia  (držiteľ  preukazu ŤZP, ŤZP/S).

Kontakt:

  • Ing. Viktória Barilová, referentka pre miestne dane, tel. č. +421 56 6713 334, mobil: +421 915 759 522, email: barilova.viktoria@trebisov.sk
  • Erika Raganová, referentka pre miestne dane, tel. č. +421 56 6713 335, mobil: +421 915 785 239, email: raganova.erika@trebisov.sk

© 2024 MESTO TREBIŠOV