Prihlásiť sa

Demontáž prístavby pri Dome služieb

07.08.2012

Kvôli dlhu zo súdneho sporu Lanos – parkoviská je Mesto Trebišov nútené speňažovať svoj majetok vo forme obchodných verejných súťaží podľa podmienok stanovených mestským zastupiteľstvom.

Takým je aj prípad predaja Domu služieb, v spojení s ktorým mesto pristúpilo k riešeniu existujúcich problémov. V Dome služieb prevádzkuje reštauráciu Ing. Ingrid Bišková, ktorá informovala verejnosť, že jej mesto protiprávne ukončilo nájom pozemku, na ktorom si zriadila dočasnú prístavbu Domu služieb, a snaží sa zabrániť demontáži prístavby.

Nájomníčka mala pritom v užívaní mestský pozemok pri Dome služieb, na ktorom zriadila dočasnú prístavbu, ktorou rozšírila vnútorné priestory Domu služieb. Prístavba nie je stavebne oddelená od priestorov Domu služieb, preto je jeho súčasťou. Prístavba bola zriadená ako dočasná, kým trvá nájom mestského pozemku, a preto sa po jeho skončení musí odstrániť.

Ing. Bišková je dlhodobo v omeškaní s platením nájomného napriek tomu, že jej mesto poskytovalo dodatočné lehoty na zaplatenie a dokonca uzatvorilo dohodu o splátkach; nič z toho však dlžníčka nedodržala. Jej dlh k dnešnému dňu dosiahol len na istine sumu 24 633,31 €. Mesto uplatnilo dlžné nájomné aj žalobou. Súd vo veci vydal platobný rozkaz, voči ktorému síce nájomníčka podala odpor, svoje dlhy voči mestu však nepoprela.

Pre neplatenie mesto napokon od nájomnej zmluvy k pozemku odstúpilo. Nakoľko došlo k zrušeniu nájomnej zmluvy, dočasná prístavba musí byť demontovaná a Dom služieb uvedený do pôvodného stavu. Keďže uvedenie do pôvodného stavu Ing. Bišková odmieta, musí to zabezpečiť mesto ako vlastník pozemku a Domu služieb, súčasťou ktorého je prístavba.

Demontáž prístavby bola dňa 7.8.2012 konaním Ing. Ingrid Biškovej zmarená.
 Dlhy Ing. Ingrid Biškovej sú uvedené v pdf súbore na stiahnutie:

nedoplatky_ing_ingrid_biskova