Poriadkovo-bezpečnostná akcia Telišky

14.04.2013

Mestská polícia už od novembra 2013 vykonáva poriadkovo-bezpečnostnú akciu s názvom Telišky. Akcia je zameraná na odhaľovanie priestupkov proti verejnému poriadku páchaných s použitím pozmenených prepravných a dopravných prostriedkov.

Dňa 14.4.2014 Mestská polícia zaznamenala niekoľko prípadov porušovania VZN mesta Trebišov o poriadku a čistote. Kontrola na ul. Boženy Němcovej pri kotolni zistila a vyriešila priestupok v zmysle VZN mesta Trebišov, pohyb s pozmeneným dopravným prostriedkom (bicyklom), ktorý bol umiestnený do Technických služieb. Na mieste bola obyvateľovi I. Krasku udelená pokuta vo výške 30 €. Rovnako úspešné boli aj ďalšie kontroly, napr. na Severnom námestí, či ulici Cintorínskej.

© 2023 MESTO TREBIŠOV