Prihlásiť sa

Výjazdové rokovanie vlády v Trebišove

24.08.2016

Vláda SR na výjazdovom rokovaní v Trebišove 24.8.2016 schválila Akčný  plán rozvoja okresu Trebišov na roky 2016 až 2020. Jeho hlavným cieľom je znížiť mieru nezamestnanosti v okrese Trebišov podporou vytvorenia 1 540 pracovných miest do roku 2020.


Akčný plán obsahuje prioritné oblasti Podnikanie a lepšie pracovné miesta, Vzdelávanie a kariéra, Moderné a dostupné verejné služby a rovnako aj systémové opatrenia na úrovni samotného okresu.

Ďalšie sú systémové a podporné systémové opatrenia na realizáciu akčného plánu okresu na úrovni Košického samosprávneho kraja a opatrenia na úrovni štátnej správy.
Celková odhadovaná finančná investícia bude vo výške 114 426 000 eur, z verejných zdrojov je určených 83 053 000 eur, z vlastných zdrojov a eurofondov 31 373 000 a regionálny príspevok v sume 5 815 000 eur má do roka 2020 pomôcť vytvoriť v okrese 1 540 nových pracovných miest. 

Z regionálneho príspevku bude pre okres uvoľnených milión eur ešte roku 2016.

Najväčší balík, až 1 850 000 eur, pohltia subjekty sociálnej ekonomiky a to minimálne 6 pilotných projektov zameraných na záhradníctvo, výsadbu sadu, spracovanie ovocia a zeleniny pre školské jedálne, zber a úpravu odpadového dreva, výrobu betónových tvárnic, pestovanie a predaj bio poľnohospodárskych produktov, chov domácich hospodárskych zvierat, stavebné činnosti a iné v Trebišove, Kráľovskom Chlmci, Veľkom Horeši, Veľatoch, Vojčiciach a v Kuzmiciach.

Vláda podporí  minimálne desať projektov v oblasti podnikania v pôdohospodárstve a potravinárstve, pričom sa má investovať 37,4 milióna eur, z toho má byť vyše 13 miliónov z európskych fondov. Projekty majú byť zamerané na rozšírenie živočíšnej výroby a intenzifikáciu chovu jatočnej hydiny.

Do pôdohospodárstva a potravinárstva na modernizáciu farmy a rozšírenia živočíšnej výroby, intenzifikáciu chovu jatočnej hydiny, založenie výrobno-odbytového včelárskeho družstva vo Vinohradníckej oblasti Tokaj a ďalších produkčných objektov je v pláne vložiť kapitál pol milióna eur. 

Rozvinúť sa má prostredníctvom stimulov z Akčného plánu aj cestovný ruch a vinný turizmus vo Vinohradníckej oblasti Tokaj, a to aj vybudovaním salónu tokajských vín a kongresového centra v obci Čerhov, ktorý posilní možnosti prezentácie regiónu, jeho kapacít a zároveň bude slúžiť ako prezentačná a konferenčná platforma nadregionálneho charakteru.

Financiami vláda podporí  aj výstavbu multifunkčného rekondično-relaxačného centra v obci Dargov. V oblasti priemyslu a služieb sa ráta so vznikom podnikateľského inkubátora v Kráľovskom Chlmci a ďalšieho rozšírenia výroby nábytkárskej firmy.

Na vybudovanie minimálne šiestich tréningových centier pri sociálnych podnikoch sa plánuje použiť  385 000 eur, ďalších 350 000 eur pôjde na centrá vzdelávania pri Spojenej škole v Sečovciach, SOŠ v Kráľovskom Chlmci a Pribeníku.

V rámci prioritnej oblasti moderné a dostupné verejné služby sa plánuje podporiť zdravotníctvo, do projektovej prípravy pre vznik centier integrovanej zdravotnej starostlivosti sa má dostať 70 000 eur.

Na krytú plaváreň v Trebišove, na vybudovanie cyklistických chodníkov, vytvorenie oddychovej zóny a na rekonštrukciu amfiteátra v Kráľovskom Chlmci je určených 850 000 eur.