Bezpečná jeseň života

21.12.2016

Mestská polícia Trebišov zrealizovala preventívny program „Bezpečná jeseň života“, ktorý bol zameraný na občanov v dôchodkovom veku, teda pre seniorov, členov klubov dôchodcov a klientov domovov dôchodcov. 

Projekt sa uskutočnil prostredníctvom prednášok a besedy stredu 21. decembra 2016 v zasadačke na prízemí MsÚ Trebišov.

Program „Bezpečná jeseň života“ vznikol z dôvodu potreby šírenia osvety medzi seniormi, nakoľko táto skupina ľudí je „najľahšou obeťou“ pre páchateľov. Seniori sa stávajú často obeťami rôznych podvodov. Páchatelia zneužívajú dôverčivosť osôb vo vyššom veku a rôznymi spôsobmi sa snažia dostať k ich úsporám alebo cenným predmetom v ich domácnostiach.

Primárnym cieľom tohto projektu bolo informovať starších spoluobčanov o možnostiach ochrany seba samého, ale i svojho majetku pred ľuďmi vykonávajúcimi trestnú činnosť, poučiť ich o tom, ako „nenaletieť“ podvodníkom, ako sa správať, aby sa nestali obeťou trestného činu a ako postupovať v prípade, ak sa už obeťou trestného činu stali. Účastníci projektu boli tiež upozorňovaní na dôležitosť používania reflexných prvkov. Príslušník mestskej polície na záver besedy oboznámil seniorov s povinnosťami, ktoré pre nich vyplývajú zo zákona o cestnej premávke a ako sa bezpečne pohybovať v cestnej premávke. 

Počas stretnutia so seniormi sa prednášajúci mestskí policajti venovali aj problematike podvodných konaní na senioroch, tzv. šmejdom a vreckovým krádežiam.

Do obsahu programu bolo zahrnutých aj niekoľko reálnych prípadov, z ktorých policajti čerpali na praktickú ukážku správania sa obetí i páchateľov.

Zámerom preventívnej akcie bolo

  • zvýšiť informovanosť o kriminogénnych faktoroch,
  • poučnými informáciami odvrátiť nebezpečenstvo, resp. negatívne, protispoločenské javy v uliciach mesta,
  • zvýšiť dôveru voči mestskej polícii a tým napomáhať pri odhaľovaní páchateľov trestných činov,
  • upozorniť seniorov na čoraz častejšie vyskytujúce sa krádeže a podvody,
  • ozrejmiť násilnú, majetkovú, ekonomickú kriminalitu starším občanom z pohľadu policajtov.

Preventívny program je súčasťou udržateľnosti realizácie projektu „Učíme sa celý život“, podporujúceho zdravé a aktívne starnutie seniorov so zreteľom na zvýšenie kvality ich života.

© 2024 MESTO TREBIŠOV