Prihlásiť sa

Okresné kolo mladých záchranárov civilnej ochrany

03.05.2017

Stredu 3. mája 2017 Okresný úrad v Trebišove v súčinnosti s Centrom voľného času v Trebišove zorganizovali Okresné kolo súťaže Mladých záchranárov civilnej ochrany pre žiakov 2. stupňa ZŠ v okrese Trebišov. Súťaž odštartovala v areáli Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína a pokračovala v mestskom parku.  

Cieľom súťaže bolo:

- overiť a precvičiť vedomosti žiakov získané učivom, s dôrazom na civilnú ochranu, pohyb v prírode, poskytovanie prvej pomoci a hasenie malých požiarov,
- vybudovať a upevniť návyk poskytnúť pomoc iným v prípade mimoriadných udalostí,
- motivovať žiakov k záujmovej činnosti, pozitívnej skladbe voľnočasových aktivít, mimoškolskému vzdelávaniu,
- obohatiť výchovno-vzdelávací proces o atraktívne prvky.

Hlavným organizátorom bol odbor krízového riadenia OÚ v Trebišove. Na vykonaní súťaže sa spolupodieľali CVČ Trebišov, Územný spolok Slovenského Červeného kríža Trebišov a Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany Trebišov.