Prihlásiť sa

Zrevitalizovanie priestorov v spolupráci s firmou DeutschMann Internationale Spedition s.r.o

13.05.2017

Mestské hospodárske stredisko a špeditérska spoločnosť DeutschMann Internationale Spedition s.r.o., s pobočkou v Trebišove, spolupracovali v mesiacoch apríl a máj 2017 na spoločných aktivitách s cieľom skrášliť verejné priestranstvá v meste Trebišov.

Pracovníci MsHS spolu zo zamestnancami uvedenej firmy sa zúčastnili na upratovaní, čistení a výsadbách letničiek a trvaliek v areáloch jednotlivých materských škôl nachádzajúcich sa v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov. Firma DeutschMann Internationale Spedition s.r.o. poskytla na realizáciu aktivít 95 zamestnancov. Pracovné činnosti boli uskutočnené v MŠ  na Ul. 29. augusta, MŠ Pri Polícii, MŠ na Škultétyho ul., MŠ na Komenského ul., MŠ na Ul. 1. decembra, MŠ na Ul. Hviezdoslavovej, v priestoroch Detských mestských jaslí, v areáli Domčeka detského domova Trebišov, v mestskom parku a areáli Arcidiecéznej charity s denným stacionárom v Trebišove.

Vykonané boli orezy krov a stromov, výsadby letničiek, trvaliek a stromov, pletie záhonov, kosenie priestorov, hrabanie trávnatých plôch a  zametanie spevnených plôch. V detských jasliach bol doplnený a v ďalších dvoch materských školách vymenený piesok spolu v 4 pieskoviskách.

Firma participujúca na zveľadení verejných priestranstiev mesta prispela na rastlinný a stavebný materiál finančným príspevkom vo výške 561,86 €.