Prihlásiť sa

Človek verzus nečlovek

09.05.2017

Utorok 9.5.2017 príslušníci mestskej polície uskutočnili v priestoroch Zemplínskej knižnice v Trebišove odbornú prednášku s názvom „Človek verzus nečlovek“. Prednáška obsahovala 3 témy: šikanovanie, trestná zodpovednosť  a drogy a ich vplyv na mladého človeka.

Úlohou Mestskej polície v Trebišove je nielen pôsobiť represívne, čiže usilovať sa o právny postih páchateľa, ale snažiť sa aj o preventívnu činnosť. Prevencia predstavuje zámerné, cieľavedomé, plánovité a koordinované pôsobenie na príčiny a podmienky kriminality, s cieľom predísť im, odstrániť ich alebo ich vhodnými formami a metódami pôsobenia aspoň s časti eliminovať, prípadne ich negatívne prejavy obmedziť.  

Hlavnou cieľovou skupinou v preventívnych aktivitách sociálno-patologických javov je mládež. Obdobie vzdelávania detí a mládeže na školách má dôležitú funkciu na formovanie osobnosti. Prevenčným programom chce MsP prispievať k minimalizovaniu výskytu negatívnych spoločenských javov, akými sú kriminalita, rôzne druhy závislostí (tabakizmus, alkoholizmus, narkománia, nelátkové závislosti), rôzne formy násilia, šikanovanie, záškoláctvo. Je potrebné viesť deti k vhodnému tráveniu voľného času a k správnemu životnému štýlu, pripraviť školopovinnú mládež na zodpovedný život.

Pri realizovaní tohto programu príslušníci MsP využívajú viaceré metodické formy: prednášky, besedy, brainstorming. V rámci prednášok uprednostňujú menšie kolektívy detí, maximálne 2 triedy naraz, aby bolo možné efektívne diskutovať s deťmi o danej problematike.

Šikanovanie a trestná zodpovednosť

Problematika medziľudských vzťahov. MsP svojou činnosťou usiluje o to, aby deti pochopili, že častokrát dochádza k správaniu, ktoré je plné násilia či už verbálneho alebo neverbálneho, čím napĺňajú skutkové podstaty mnohých trestných činov, mnohokrát nadobúdajú charakter organizovanej detskej trestnej činnosti.

Metodika zahŕňa definíciu pojmov: obeť, agresor, prevencia, praktické príklady, právne, sociálne a zdravotné dôsledky, kam pre pomoc, charta základných práv slobôd - právo na život, ľudskádôstojnosť. Mestkí policajti vo svojich aktivitách apelujú na „silu kolektívu“, vysvetľujú pojmy etika, morálka, asertivita.

Drogy a mladý človek

Účelom prednášky uvedenej témy je zvýšiť informovanosť študentov o možnostiach prevencie pred vytvorením závislosti na drogách, ale aj poskytnúť informáciu o rizikách spojených s užívaním legálnych a nelegálnych drog. Objasnenie trestnej zodpovednosti  a vysvetlenie vzniku následkov užívania drog mladými ľuďmi tvorili hlavnú časť prednášky mestskej polície.

Na prednáške sa zúčastnilo 75 študentov Gymnázia v Trebišove.


Prednášky viedli:
Bc. Jindřich Sosna, referent pre výkon služby
Martina Gatyášová, príslušníčka Mestskej  polície Trebišov.