60. výročie založenia ZUŠ v Trebišove

20.10.2017

Základná umelecká škola v Trebišove oslávila 60. výročie svojho založenia. Počas tohto obdobia prešla rôznymi zmenami. Vystriedalo sa v nej viacero riaditeľov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov, nadaných žiakov a zmenila názov. Vyprofilovala sa do súčasnej podoby, kedy ako moderná vzdelávacia inštitúcia plní dôležitú úlohu pri výchove mladých ľudí. Žiaci v nej, pod vedením svojich vyučujúcich, prehlbujú a rozvíjajú svoj talent, kultivujú estetické cítenie a formujú svoju osobnosť. 

Pri príležitosti významného jubilea školy usporiadali žiaci a učitelia slávnostnú akadémiu, na ktorú dostali pozvanie osobnosti spoločenského života v meste, ako aj rodičia žiakov a priatelia školy. V dvojhodinovom programe sa na pódiu divadelnej sály MsKS v Trebišove vystriedali žiaci hudobného, tanečného i literárno-dramatického odboru, ktorí ukázali kúsok svojho talentu prostredníctvom umenia im blízkeho. 

Pri tejto slávnostnej príležitosti Mesto Trebišov udelilo ZUŠ Ďakovný list za odbornú a obetavú pedagogickú prácu kolektívu ZUŠ, ktorý prispieva k umeleckej výchove, formovaniu mladých ľudí a rozvoju ich talentov a za vynikajúce tvorivé výsledky školy, ktorými reprezentuje mesto Trebišov.

Ocenenie si z rúk primátora mesta Trebišov PhDr. Marka Čižmára prevzala riaditeľka ZUŠ v Trebišove PaedDr. Veronika Jakimová, DiS. art. 

© 2023 MESTO TREBIŠOV