Prihlásiť sa

Členská schôdza ZO SZZ ORIŠKY Trebišov

15.02.2019

Piatok 15. februára 2019 sa v priestoroch školskej jedálne v budove ZŠ na Ul. M. R. Štefánika uskutočnila výročná členská schôdza ZO Slovenského zväzu záhradkárov ORIŠKY, Trebišov.

V rámci programu boli prerokované o. i. aj:

- voľba mandátovo-návrhovej komisie a overovateľov zápisnice,
- Správa o činnosti základnej organizácie za rok 2018,
- Správa kontrolnej a revíznej komisie o hospodárení za rok 2018,
- čerpanie rozpočtu 2018, návrh rozpočtu na rok 2019,
- plán hlavných úloh na rok 2019.

Na schôdzi boli odovzdané diplomy za najkrajšie záhradky 2018 a ocenenia pri príležitosti životných jubileí záhradkárov.