Mesto Trebišov získalo dotáciu vo výške 340 860 eur na projekt Podpora opatrovateľskej služby

04.03.2019

Mestu Trebišov sa podarilo získať nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu vo výške 340 860 eur na projekt Podpora opatrovateľskej služby v meste Trebišov.

Mesto prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí rozhoduje o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, poskytuje domácu opatrovateľskú službu, sociálnu službu v dennom centre, v stredisku osobnej hygieny a práčovni a takisto sociálnu službu krízovej intervencie v mestskej sociálnej ubytovni.

Domáca opatrovateľská služba (DOS) je terénna forma sociálnej služby, ktorá je poskytovaná fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí alebo v jej domácnosti. Podmienkou jej poskytovania je rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. V rámci nej opatrovateľka poskytuje pomoc klientovi pri nevyhnutných základných potrebách (pomoc pri osobnej hygiene, dohľad, kúpanie, nákup, bežné upratovanie, príprava a podávanie jedla, liekov, sprievod na úrady alebo na lekárske vyšetrenie, nákup, bežné upratovanie…). S poskytovanou opatrovateľskou službou podľa potrieb klienta sa odstráni sociálna núdza klienta len v nevyhnutnej miere a núti ho udržiavať si čo najvyššiu mieru sebaobsluhy. Služba je poskytovaná za úhradu, na základe zmluvy uzatvorenej medzi mestom a fyzickou osobou – prijímateľom sociálnej služby.

V uplynulom roku bol v Trebišove počet opatrovaných v rozmedzí od 35 do 40, v priebehu roka sa počet opatrovaných mení z rôznych dôvodov, napr. úmrtie, zmeny formy sociálnej služby alebo ukončenie opatrovateľskej služby na vlastnú žiadosť. Každú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu mesto Trebišov vybavuje priebežne, v termíne max. do 30 dní od podania žiadosti občana o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Úspešný projekt, na realizáciu ktorého mesto získalo sumu vo výške 340 860 eur, je zameraný na zabezpečenie, zlepšenie a skvalitnenie dostupnosti opatrovateľskej služby v Trebišove. Získané finančné prostriedky budú použité na úhradu miezd pre 23 kvalifikovaných opatrovateliek s pracovným pomerom na plný úväzok počas obdobia 26 kalendárnych mesiacov.

Projekt sa realizuje vďaka podpore z ESF a EFRR v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.