Prihlásiť sa

Odovzdanie staveniska - CZŠ sv. Juraja na rekonštrukciu

26.06.2019

Posledný júnový týždeň bolo, za účasti PhDr. Marka Čižmára, primátora mesta, Mgr. Martina Úporského, riaditeľa CZŠ sv. Juraja, Mgr. Petra Sováka, prednostu MsÚ, Ing. Miroslava Vaška, stavebného dozoru, Ing. Rudolfa Pojezdalu, projektového manažéra, Ing. arch. Alexandra Bugalu, vedúceho odd. výstavby a majetku MsÚ, Ing. Jozefa Ferja, referenta pre regionálny rozvoj MsÚ, Jozefa Horváta, zhotoviteľa diela - spoločnosť STAVIMAT s.r.o. a Jozefa Štefanka, stavbyvedúceho - spoločnosť STAVIMAT s.r.o., odovzdané stavenisko - budova CZŠ sv. Juraja, na ktorej už prebieha komplexná rekonštrukcia objektu a zlepšenie jeho tepelno-izolačných vlastností, čo je základným predpokladom vytvorenia primeraných podmienok na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu už v najbližšom školskom roku.

Mestu sa podarilo získať na obnovu tejto CZŠ sv. Juraja na Gorkého ulici nenávratný finančný príspevok vo výške 1.491.719 eur z Operačného programu Kvalita životného prostredia.