Rozšírenie Rómskej poriadkovej služby (RPS) už prinieslo prvé pozitívne ohlasy u Trebišovčanov

18.10.2019

Rómska poriadková služba tvorí v Trebišove neodmysliteľnú súčasť zložiek, ktorých náplňou je zabezpečovať verejný poriadok v meste. Využívaná je predovšetkým v lokalitách s najväčším pohybom osôb z marginalizovanej rómskej komunity. Nejedná sa pritom iba o rómsku osadu, ale aj o tie časti mesta, akými sú priestory pri nákupných centrách, školách, kostoloch, cintorínoch, alebo priestranstvá, kde sa konajú kultúrno-spoločenské podujatia.

Vzhľadom na to, že na činnosť poriadkovej služby boli doposiaľ určované predovšetkým osoby  v rámci aktivačnej činnosti, ich stav  a obsadenie sa často menilo, a preto bolo potrebné túto službu  posilniť a stabilizovať.  Mesto Trebišov  na uvedený účel využilo nástroje zamestnanosti  ÚPSVaR a od 1.10.2019 rozšírilo rady Rómskej poriadkovej služby (RPS) na súčasných 15 členov. Už prvé dni ich  pôsobenia priniesli pozitívne ohlasy verejnosti na samotnú činnosť. Najvýraznejšie je to vidieť na zníženom počte oznamov potulujúcej sa a žobrajúcej mládeže pri obchodných centrách a na počte postávajúcich žien, vykonávajúcich prostitúciu pri OC  Paričan, ale aj iných nežiaducich javov. Činnosť hliadok riadi a kontroluje referent výkonu služby MsP Trebišov Mgr. Rastislav Čornanič, ktorý výkon služby prispôsobuje  aktuálnym požiadavkám  na  bezpečnosť. 

Začiatkom mesiaca október 2019 došlo na Ul. Ivana Krasku k umiestneniu prenosného domčeka, ktorý bude slúžiť ako stanovište pre  Rómsku poriadkovú službu. Opatrenie  bolo prijaté jednak pre potreby zabezpečenia prítomnosti hliadky, čo najbližšie k rómskej osade, ale predovšetkým z dôvodu požiadavky Záchrannej zdravotnej služby Košice, ktorá nadviazala s MsP Trebišov intenzívnejšiu spoluprácu pri zásahoch svojich posádok, nakoľko výjazdy na Záhradnú ul. a Ul. I. Krasku bolo vyhodnotené ako rizikové. Poskytnutím súčinnosti zo strany MsP Trebišov alebo RPS tak nie je ohrozené poskytnutie neodkladnej zdravotnej  starostlivosti.   

© 2024 MESTO TREBIŠOV