Prihlásiť sa

Rekonštrukcia strechy telocvične, šatní a hyg. zázemia pri telocvični na ZŠ SEVER

24.01.2020

Mesto Trebišov odovzdalo do užívania žiakom a učiteľom zrekonštruované šatne, hygienické zázemie, ktoré je ich súčasťou a opravenú strechu telocvične ZŠ na Pribinovej ulici.

Projekt realizovala vysúťažená firma vďaka získanej dotácii z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 59.291 EUR a zo zdrojov mesta Trebišov v sume 14.635,71 EUR.Celková cena diela dosiahla sumu 73.926,71 EUR.

Cieľom projektu bola rekonštrukcia havarijného stavu poškodenej strešnej krytiny na telocvični, hygienických priestorov a výmena osvetlenia telocvične, ktoré bolo málo efektívne a energeticky náročné. Zatekanie strechy spôsobovalo nebezpečné podmienky na výučbu hodín telesnej výchovy. Z uvedeného dôvodu vedenie školy nahradzovalo priestory telocvične inými, provizórnymi priestormi. Projektovými aktivitami bol účinne vyriešený nevyhovujúci technický stav telocvične, ktorá bola v minulosti, v prípade nepriaznivého počasia, zaliata dažďovou vodou.

Novými svietidlami sa dosiahlo lepšie a kvalitnejšie osvietenie telocvične a zároveň úspora elektrickej energie.Pracovníci odstránili nevyhovujúci stav hygienických priestorov dievčenských a chlapčenských spŕch, v ktorých sa zrekonštruovali sprchy, umývadlá a WC.

Do obnovujúcich prác sa zapojili aj pracovníci stavebnej skupiny mesta, ktorí zreparovali dve šatne, nachádzajúce sa v blízkosti hygienických zariadení. Steny obidvoch miestností, po penetrácii, upravili sieťkovaním, stavebným lepidlom a jadrovou omietkou. V závere steny šatní a stropy vymaľovali a položili aj dlažbu.

Vďaka výsledkom tejto rekonštrukcie má školopovinná mládež zabezpečené vhodné podmienky na kvalitnejší vyučovací proces, ale aj na trávenie mimoškolských športových aktivít v budove tejto základnej školy.