Prihlásiť sa

Rozbehnuté práce na rekonštrukcii a zetepľovaní MŠ Pri polícii napredujú

15.05.2020

Práce na zvýšení energetickej efektívnosti budovy MŠ na Ul. Pri polícii a zároveň aj na zlepšení podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu najmenších detí rýchlo napredujú.

Zamestnanci dodávateľskej firmy už demontovali pôvodné konštrukcie kopilitových stien a zamurovali otvory, navýšili atiku zadného pavilónu a v časti spojovacej chodby, odstránili úseky betónového chodníka popri budove, zateplili časti sokla, následne zasypali kamenivom a vytvorili okapový chodník na odvádzanie vlhkosti od obvodových stien budovy.

V polovici mája prebiehajú činnosti na zateplení fasády budovy MŠ minerálnou vlnou z jej západnej strany.    

Mesto Trebišov získalo na tento projekt nenávratný finančný príspevok vo výške 933 789,49 EUR z Operačného programu Kvalita životného prostredia. 

Materská škola na Ul. Pri polícii je dvojpodlažná budova, uvedená do prevádzky v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Je to samostatne stojaci objekt, členitého pôdorysného tvaru, strecha je plochá. Obslužne je stavba napojená na mestskú komunikáciu. Školu tvoria jednotlivé sekcie, ktoré sú vzájomne spojené do bloku.