Prihlásiť sa

Slávnostné prijatie ThDr. Jozefa Gnipa, PhD. primátorom mesta Trebišov

24.06.2020

Uplynulý týždeň primátor mesta Trebišov prijal na mestskom úrade ThDr. Jozefa Gnipa, PhD., dekana a farára rímskokatolíckej farnosti v Trebišove.

Pri príležitosti ukončenia pôsobenia na pozícii dekana a farára Rímskokatolíckej farnosti Návštevy Panny Márie v Trebišove primátor mesta Trebišov PhD. Marek Čižmár spolu so svojou zástupkyňou Mgr. Vierou Mokáňovou, prednostom MsÚ Mgr. Petrom Sovákom a poslancom MsZ Ing. Dušanom Bižom slávnostne prijali dekana rímskokatolíckej farnosti ThDr. Jozefa Gnipa, PhD. a poďakovali sa mu za jeho jedenásťročnú pastoračnú službu v trebišovskej farnosti, počas ktorej sa výraznou mierou pričinil aj o obnovu a zveľadenie národnej kultúrnej pamiatky na území mesta - farského kostola Návštevy Panny Márie. Prostredníctvom viacerých úspešných projektov umocnil stavebno-umeleckú hodnotu kostola.

Práce a výskumy na generálnej oprave kostola:

🔹 Čiastkový architekto-historický pamiatkový výskum fasád kostola.
🔹 Reštaurátorský výskum a reštaurovanie na fasádach a veži kostola.
🔹 Umelecko-historický pamiatkový výskum interiéru.
🔹 Reštaurátorský výskum historických omietkových vrstiev a nástenných malieb v interiéri kostola.
🔹 Podrezávané špárovanie muriva.
🔹 Reštaurovanie architektonických kamenných prvkov (piliere, pilastre, prípony, víťazný oblúk, rebrá a konzoly klenby, okná).
🔹 Reštaurátorský výskum južnej steny kostola a južného portálu.
Spomínané výskumy priniesli neočakávané, prevratné výsledky.

🔹 Generálna oprava exteriéru a interiéru kostola.
🔹 Reštaurovanie okenných vitráží.
🔹 Výmena priemyselných reflektorov za úsporné talianske svietidlá a osadenie stropných svietidiel.
🔹 Výmena strešnej krytiny.
🔹 Prekrytie strechy veže kostola.
🔹 Rekonštrukčné práce na omietkach veže.
🔹 Zreštaurované vežové hodiny.
🔹 Druhá časť rekonštrukcie omietok veže kostola.
🔹 Sprístupnenie kostolnej krypty.
🔹 Osvetlenie farskej budovy.
🔹 Maľovanie interiéru kostola.
🔹 Temperovanie kostola.
🔹 Doplnenie historickej dlažby.
🔹 Repliky historických lavíc a repasovanie patronátnych lavíc.
🔹 Výmena krytiny strechy na kaplnkách Sedembolestnej a Lurdskej Panny Márie.
🔹 Reštaurovanie kostolného kríža.
🔹 Reštaurovanie omietok na južnej a východnej strane kostola.
🔹 Osadenie nových lavíc do lode kostola a kaplnky Sedembolestnej Panny Márie.
🔹 Reštaurovanie hlavného oltára Návštevy Panny Márie.

V rámci poďakovania primátor ocenil dekanovu aktívnu publikačnú činnosť o pavlínskom kláštore a farskom kostole, ktorá sa stala dôležitým príspevkom v poznávaní dejín nášho mesta a dotváraní uceleného pohľadu na kultúrnu minulosť Dolného Zemplína. Publikáciami, ktoré dr. Jozef Gnip napísal počas svojej duchovnej služby v Trebišove, sa osobne podieľal na zviditeľňovaní a propagovaní mesta.