Prihlásiť sa

Generálna oprava strechy budovy MŠ na Komenského ul.

17.06.2021

Samospráva Trebišova oficiálne odovzdala do užívania MŠ na Komenského ulici po generálnej oprave strechy budovy školy.

Slávnostne prestrihnutie pásky sa uskutočnilo dnes 17. 6. za účasti primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára, jeho zástupcu Ing. Petra Duča, riaditeľky materskej školy Mgr. Andrey Demkovej, stavebného dozoru Ing. arch. Alexandra Bugalu, vedúcej odd. školstva na MsÚ Mgr. Danice Gajdošovej a poslancov MsZ.

Rekonštrukcia bola zrealizovaná v zimnom období v roku 2020. Stav strešného plášťa bol už dlhodobo nevyhovujúci, konštrukčné vrstvy opotrebované, zatekajúce, bez tesniacich vlastností. Vysúťažený externý dodávateľ opravil spádovanie niektorých častí strechy, zreparoval preliačiny a škáry, uložil novú hydroizolačnú fóliu, zrealizoval montáž oplechovania ríms a ozdobných prvkov.

Vďaka týmto opravám sa významne zlepšila tepelno-izolačná funkcia strechy kapacitne najväčšej materskej školy na území mesta a s ňou aj podmienky na proces predprimárneho vzdelávania detí. Mesto použilo na obnovu vlastné finančné zdroje vo výške takmer 60.000 EUR