Prihlásiť sa

V ZŠ na Ul. M. R. Štefánika mesto buduje IKT učebňu

28.09.2021

Obstaranie učebne informatiky s kapacitou 17 žiakov mesto realizuje vďaka finančným prostriedkom Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Integrovaného regionálneho operačného program vo výške viac ako  19.300 eur.

Materiálno-technické vybavenie multimediálnej učebne bude spĺňať požiadavky plnej funkčnosti a súčasného edukačného štandardu. Nová interaktívna tabuľa, stoly, polohovateľné stoličky, počítače a ďalšie zakúpené pomôcky prispejú k zefektívneniu výučby žiakov tejto školy, pričom novozriadená učebňa sa bude využívať nielen na hodinách informatiky, ale tiež popoludní na krúžkovú činnosť.