Prihlásiť sa

Mesto obnovuje gaštanovú aleju v parku - PR 2020

26.10.2021

V tomto období sa začalo s realizáciou občianskeho projektu Participatívneho rozpočtu (PR) mesta na rok 2020, ktorý uspel v hlasovaní Trebišovčanov. Ide o obnovenie historickej pagaštanovej aleje odborným orezom a vysadením nových stromov, vďaka ktorým mesto prispeje k skvalitneniu parkovej zelene a zlepšeniu kvalitnejších podmienok života obyvateľov.

Pagaštanová aleja bola vysadená koncom 19. storočia, o čom svedčí dosiahnutý vek stromov viac ako 100 rokov.

Vzhľadom na vek pagaštana je väčšina stromov v zlom zdravotno-biologickom stave a dožíva. Mnohé jedince v stromoradí už odumreli, čím vznikli väčšie prázdne úseky. Koncom minulého týždňa bol odborníkom – arboristom Ing. Germuškom vykonaný orez 14 stromov, v najbližších 2 týždňoch pracovníci Technických služieb mesta zrealizujú výrub 11 ks stromov, väčšinou náletových drevín, ohrozujúcich bezpečnosť osôb, zabraňujúcich rastu pagaštanov v aleji. V rámci poslednej časti projektových aktivít mesto vysadí 20 ks pagaštana v línii jestvujúcej aleje.

Na realizáciu občianskeho projektu sa použije 10.000 eur z PR 2020.