Odborný seminár k 110. výročiu prvej cukrovarníckej kampani v Trebišove

21.09.2022

Pri príležitosti 110. výročia od prvej cukrovarníckej kampane v Trebišove bol v zasadačke na prízemí MsÚ v Trebišove zorganizovaný odborný seminár, ktorého cieľom bolo popularizovať odborné technické vzdelávania medzi študentmi stredných všeobecno-vzdelávacích a odborných škôl. Jednotlivé bloky prednášok zaujali aj gymnazistov. Podujatie umožnilo aj osobné stretnutie bývalých zamestnancov Potravinárskeho kombinátu v Trebišove, osobitne už v súčasnosti zlikvidovaného cukrovaru s vyučujúcimi a študentmi SOŠ, ktoré v minulosti pripravovali technické kádre pre potravinársky priemysel na východnom Slovensku, ale tiež záujemcov o  vysokoškolské štúdium, najmä prírodných a technických vied.

V programe odborného stretnutia boli odprezentované napr. aj tieto témy: Súčasný stav cukrovarníctva na Slovensku, stručná história o trebišovskom cukrovare, či príspevok o unikátnej doprave úzkokoľajnou železnicou v trebišovskom cukrovare.

Súčasťou seminára bola výstava súkromných archívnych artefaktov: dobových dokumentov, fotografií,  rezortných odznakov, vyznamenaní, ďakovných listov, ale aj predmetov súvisiacich priamo s trebišovským cukrovarom.

Odborní garanti:

Ing. Dušan Janíček, Slovenský cukrovarnícky spolok
doc. Ing. Kamil Cejpek, PhD. – ÚKC ZSVTS Banská Bystrica
Ing. Ladislav Staruch, PhD., Potravinárska sekcia Sl. spol. pre PLPaVv  pri SAV

Programovú štruktúru a organizačno-technickú prípravu zabezpečilo Územné koordinačné centrum Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností v Banskej Bystrici (ďalej ÚKC ZSVTS) v spolupráci s mestom Trebišov, trebišovským múzeom, Slovenskou spoločnosťou pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy pri SAV v Bratislave a Slovenským cukrovarníckym spolkom.

Záštitu prevzal primátor mesta PhDr. Marek Čižmár.

© 2024 MESTO TREBIŠOV