Mesto zavádza nový a finančne výhodnejší zdroj tepla na ZŠ MRŠ

26.01.2023

V súčasnej dobe sú aj v samospráve mesta Trebišov a zariadeniach v jej pôsobnosti problémy s vysokými nákladmi na energie, ktoré enormne narástli. Je veľmi potrebné túto oblasť riešiť. Aj  preto mesto začalo robiť prvé významné  kroky.

Mesto Trebišov zrealizuje v Základnej škole na Ul. M. R. Štefánika náhradu súčasného zdroja tepla výstavbou nového, s využitím aerotermálnej energie. Ide o využitie energie, obsiahnutej vo vonkajšom vzduchu na vykurovanie interiéru pomocou vysoko účinného tepelného čerpadla, vďaka ktorému sa znížia finančné náklady na samotné vykurovanie školy. 

Štvrtok 26. 1. 2023 sa za účasti primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára, jeho zástupcu Ing. Petra Duča, vedúceho odd. výstavby a majetku Ing. arch. Alexandra Bugalu, výrobného riaditeľa a súčasne hlavného stavbyvedúceho spol. DAG Slovakia, a. s. Ing. Viliama Ruščanského, asistenta stavbyvedúceho Ing. Róberta Ugrociho, stavebného dozora na projekte Ing. Jaroslava Zajaca a riaditeľky ZŠ MRŠ RNDr. Ivety Kučerovej uskutočnilo oficiálne odovzdanie staveniska na realizáciu projektových aktivít.   

Aktuálne je vykurovanie objektu tejto školy riešené z kotolne, budova je zásobovaná teplom zo sústavy dvoch teplovodných plynových kotlov. Prostredníctvom tohto projektu sa doteraz fungujúci vykurovací systém zmení, novým zdrojom tepla budú 10 ks tepelných čerpadiel spôsobom vzduch/voda. 

Navrhovanou výstavbou nového zdroja tepla na báze obnoviteľného zdroja energie sa zvýši účinnosť a hospodárnosť prevádzky zdroja tepla, znížia sa emisie znečisťujúcich látok a očakávame aj zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia. Úspora zemného plynu po realizácii investície sa predpokladá cca 10 000 m3/rok.

Na projekt sa mestu Trebišov podarilo získať NFP vo výške 726 347,14 € z OP Kvalita životného prostredia (MIRRI SR).  Spolufinancovanie samosprávou bude v sume 38 228,80 €. 

Reportáž: https://youtu.be/NfDWdgQR9t0

© 2024 MESTO TREBIŠOV