Od konca septembra sú oficiálne odovzdané nové tepelné čerpadlá na ZŠ MRŠ

29.09.2023

Aktuálne klimatické zmeny, rastúce ceny ropy a ďalších foriem energií podnietilo mesto Trebišov k rozhodnutiu spraviť významný krok v oblasti úspory spotreby energie jej alternatívnymi zdrojmi.

So zmenami sme začali hneď v dvoch našich zariadeniach: MŠ Hviezdoslavova a ZŠ M. R. Štefánika - výmenou zdroja tepla.

Budovu ZŠ MRŠ budú vykurovať 10 ks vysoko účinných tepelných čerpadiel, ktoré zároveň poslúžia aj na ohrev úžitkovej vody. Tento zdroj v sebe zahŕňa priame tepelné využitie obnoviteľnej veternej a vodnej energie. Tepelné čerpadlo vzduch – voda produkuje teplo z hľadiska neobmedzeného, ekologicky aj ekonomicky najvhodnejšieho a všade dostupného vzduchu. Jeho energetické toky sa obnovujú aspoň tak rýchlo, ako sú spotrebovávané.

Tepelná sústava pracuje tak, že v systéme tepelného čerpadla cirkuluje chladivo, ktoré do seba príjme teplo a následne sa odparí. Kompresor paru stlačí a ešte maximalizuje získanú teplotu. Výmenník ju odovzdá do kúrenia.

Realizácia projektu samosprávou Trebišova bola možná vďaka získaniu nenávratného finančného príspevku vo výške 712 748 eur z OP Kvalita životného prostredia (MIRRI SR). Zo svojich vlastných zdrojov mesto prispelo sumou 54 963,91 eur

Na dnešnom odovzdaní ukončeného diela sa zúčastnili: primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár, zástupca primátora Ing. Peter Duč, riaditeľka ZŠ MRŠ RNDr. Iveta Kučerová, zástupca dodávateľskej spoločnosti DAG SLOVAKIA, a. s., Ing. Róbert Ugroci, stavebný dozor Ing. Jaroslav Zajac, vedúci odd. výstavby a majetku na MsÚ Ing. arch. Alexander Bugala, projektový manažér Ing. Jozef Ferjo a poslanci MsZ.

Sme si istí, že práve vďaka novému tepelnému zariadeniu sa bude šetriť nielen životné prostredie, ale najmä financie za spotrebovanú energiu.

Reportáž z realizácie a odovzdania projektu: (708) Dve školy v meste Trebišov už kúria obnoviteľnými zdrojmi energie - YouTube

© 2024 MESTO TREBIŠOV