V MŠ Hviezdoslavova už kúria a ohrievajú úžitkovú vodu obnoviteľným zdrojom energie

14.09.2023

Samospráva mesta Trebišov ukončila 13. 9. už aj odovzdala do užívania hotovú investíciu v areáli MŠ Hviezdoslavova – nový obnoviteľný zdroj energie. Novovybudovaným zdrojom tepla bude vo všetkých ďalších vykurovacích sezónach zostava dvoch plynových tepelných čerpadiel, fungujúcich systémom vzduch-voda. Slúžiť budú na výrobu tepla v triedach, takisto spoločných priestoroch a na prípravu teplej úžitkovej vody.

Celková čerpaná výška nenávratného finančného príspevku na projekt bola v sume 151 359,15 €, ktorý mesto získalo z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Týmto príspevkom sa predpokladá zníženie energetickej náročnosti predškolského zariadenia a vysoko vyzdvihujeme aj environmentálny zmysel a význam využívania aerotermálnej energie, keďže sa minimalizuje produkcia emisií, čo v súvislosti s ekologickým zameraním tejto materskej školy bolo najlepšou voľbou pri riešení krízovej energetickej situácie.

Na odovzdaní diela sa zúčastnili okrem primátora mesta Mareka Čižmára a jeho zástupcu Petra Duča aj prednosta MsÚ Martin Galgoczy, zhotoviteľ diela zo spoloč. Klima-Therm Prešov, s. r. o. Martin Bindas, stavebný dozor Juraj Kubík, vedúca odd. školstva na MsÚ Danica Gajdošová, riaditeľka MŠ Iveta Juričová, referent odd. výstavby a majetku MsÚ (manažér projektu) Jozef Ferjo a ďalší pedagogickí i nepedagogickí pracovníci školy.

© 2024 MESTO TREBIŠOV