Budova MŠ 29. augusta kompletne zrekonštruovaná

30.09.2023

Viac ako storočná mestská budova, v ktorej sídli Materská škola 29. augusta, prešla úplnou rekonštrukciou. Ako posledná zo všetkých škôl, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, sa hrdí krásnou fasádou, ale aj vynoveným a zmodernizovaným interiérom.

Radosť pedagógov, detí, ich rodičov a ďalších zamestnancov je veľká, pretože už aj oni majú od začiatku septembra vytvorené výrazne vylepšené podmienky na každodenný výchovno-vzdelávací proces.

Utorok 26. 9. 2023 bolo ukončené dielo, za prítomnosti primátora mesta Trebišov Mareka Čižmára, jeho zástupcu Petra Duča, konateľa spoloč. TESAR-DACH s.r.o. Jána Metyľa, projektanta rekonštrukcie objektu Patrika Pandu, riaditeľky MŠ 29. augusta Slavky Iľkovej, stavebného dozora Jozefa Kereštana, manažéra projektu Jozefa Ferja, poslancov MsZ a ďalších pozvaných hostí, slávnostne odovzdané do užívania.

Mesto Trebišov získalo na rekonštrukciu tohto predškolského zariadenia dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 189 485 EUR. Hlavným zhotoviteľom prác na obnove školy bola spoločnosť TESAR-DACH s.r.o. Objekt bol zateplený kontaktným zatepľovacím systémom po obvodových stenách vrátane plášťa budovy. Ostenia okien boli upravené izoláciou z minerálnej vlny, takisto bol izolovaný aj sokel. Škola dostala novú strechu. Dodávateľ prác zrealizoval aj kompletnú rekonštrukciu vykurovacieho systému vrátane nového zdroja tepla aj na prípravu teplej vody. Významné stavebné práce uskutočnila pracovná skupina mesta, vďaka ktorej boli vymaľované všetky interiérové steny MŠ, zhotovený nový znížený podhľad v celej budove školy, položené nové chodníky zo zámkovej dlažby, zrealizované nové obklady v kuchyni, taktiež terénne úpravy vrátanie vysiatia trávy.

Firma MADAX, s.r.o. pracovala na renovácii parkiet. Kompletnú rekonštrukcia elektroinštalácií zabezpečila spoločnosť VT Elektrotechnik s.r.o. Na tieto úpravy mesto využilo zdroje zo svojho vlastného rozpočtu vo výške 33. 315 EUR. K nim sa pridali aj finančné prostriedky samotnej materskej školy v sume 12.560 EUR a k prácam sa pridružilo aj vyrovnanie podláh ostatných priestorov MŠ, položenie nových podlahových krytín, realizácia nových skríň pre deti, maľovanie dverí, zárubní a oplotenia školy

Link na reportáž: https://youtu.be/suc3599l6QU 

© 2023 MESTO TREBIŠOV