Slávnostné otvorenie TIOP-u v Trebišove

20.10.2023

Za účasti štátneho tajomníka ministerstva dopravy Jaroslava Kmeťa, jeho poradcu a riaditeľa ÚPSVaR Trebišov Martina Dzielavského, primátora mesta Mareka Čižmára, námestníka generálneho riaditeľa ŽSR Jozefa Veselku a zhotoviteľa stavby TIOP Trebišov - generálneho riaditeľa Chemkostav, a. s. Tibora Mačugu bol piatok 20. 10. slávnostne otvorený Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov.

Investorom projektu boli ŽSR. Terminál integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Trebišov priniesol komplexnú modernizáciu priestorov autobusovej a železničnej stanice. Projekt v hodnote viac ako desať miliónov eur, financovaný z Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra prioritná os 5, zlepší kvalitu cestovania, umožní cestujúcim prestup medzi jednotlivými druhmi dopravy s ťažiskom na nosný systém železničnej dopravy.

Cestné vozidlá (autobusy, osobné automobily) a bicykle dopravia cestujúcich do terminálu, odkiaľ budú pokračovať veľkokapacitnou dopravou, v tomto prípade železničnou dopravou. Predmetná stavba je priamo naviazaná na jestvujúcu železničnú a cestnú infraštruktúru.

Rozhodujúcimi stavebnými objektmi terminálu sú – novobudovaný podchod pre cestujúcich a chodcov spájajúci časť „za koľajami“ s centrálnou a vyústením na rekonštruované železničné ostrovné nástupište, ďalej prevádzkovo-technologická budova terminálu, zastrešené nástupiská a výstupiská autobusovej časti terminálu, odstavno-parkovacie plochy autobusov, parkovacie pozície pre osobné automobily, terminálové komunikácie. Technologickú časť stavby dopĺňajú informačné, kamerové, prenosové, oznamovacie a rozhlasové systémy tak v železničnej, ako aj autobusovej časti terminálu.

TIOP Trebišov umožňuje cestujúcim rýchly, bezpečný a pohodlný prestup medzi osobnou individuálnou (automobilová, cyklistická) a hromadnou (autobusová, železničná) dopravou.

Primátor mesta Trebišov Marek Čižmár sa o TIOP-e vyjadril nasledovne:

„Veľmi ma teší, že v prípade jedného z najväčších projektov posledného obdobia na území mesta máme možnosť ho dnes uviesť do života. Výrazná modernizácia priestorov, rekonštrukcia komunikácií, nový terminál a nástupištia, parkovacie plochy a podchod pod koľajiskom spájajúci dve časti mesta sú prvky, ktoré výrazne zvyšujú kvalitu života, zlepšujú podmienky na cestovanie a zároveň, čo je pridaná hodnota celého projektu, skrášľujú dlhé obdobie zanedbávanú časť mesta. Nadčasovosť tejto investície spočíva aj vo vytvorení podmienok na sfunkčnenie integrovaného systému dopravy, ktorý v prípade mesta a okolitých obcí zefektívni a zrýchli logistiku občanov celého regiónu. Verím, že TIOP Trebišov sa stane dôležitým predpokladom ďalšieho rozvoja mesta“.

Reportáž z otvorenia TIOP-u: (742) Slávnostné otvorenie Terminálu integrovanej osobnej prepravy v Trebišove (10/ 2023) - YouTube 

© 2023 MESTO TREBIŠOV