MENEJ ODPADU VYVEZENÉHO NA SKLÁDKU = NIŽŠIE POPLATKY ZA ODPAD

22.12.2023

Od 01.01.2024 bude na území mesta Trebišov platiť nové VZN o poplatkoch za komunálne odpady, ktorého plné znenie nájdete na www.trebisov.sk.

Popri doterajšom systéme paušálneho poplatku a poplatku pri neváženom množstvovom zbere odpadu bude od 01.01.2024 zavedená aj novinka v podobe váženého množstvového zberu pri rodinných domoch.  Ako to teda bude v meste fungovať?

Vážený množstvový zber určený pre rodinné domy, ktoré majú zberné nádoby označené RFID čipom:

 • a) vývoz 1-krát za 2 týždne pre všetky rodinné domy (26 vývozov ročne),
 • b) sadzba poplatku 0,032 €/liter,
 • c) objem zbernej nádoby 120 l, resp. 110 l,
 • zálohová platba na rok 2024 vo výške 99,84 € = a x b x c,
 • rok 2025 – vyúčtovanie za množstvo kilogramov vyprodukovaného zmesového odpadu, tzn.  preplatok/nedoplatok.

Nevážený množstvový zber je určený pre bytové domy so stojiskami a pre rodinné domy na Novom Majeri, ako aj rodinné domy so zbernými nádobami neoznačenými RFID čipom:

Bytové domy so stojiskom:

 • a) vývoz 3-týždenne pre všetky stojiská (156 vývozov ročne),
 • b) sadzba poplatku 0,032 €/liter,
 • c) objem zbernej nádoby 120, 240, 660, 1 100 l (v každom stojisku je iný objem nádoby, prípadne ich kombinácia),
 • poplatok na rok 2024 v prepočte na jedného obyvateľa = (a x b x c) / počet obyvateľov pripadajúci na stojisko.
Rok Priemerná platba na osobu a rok v bytových domoch
2023 32,46 €
2024 predpoklad 44,98 €

Rodinné domy na Novom Majeri a rodinné domy so zbernými nádobami neoznačenými RFID čipom:

 • a) vývoz 1-krát za 2 týždne pre všetky rodinné domy (26 vývozov ročne),
 • b) sadzba poplatku 0,032 €/liter,
 • c) objem zbernej nádoby 120 l, resp. 110 l,
 • poplatok na rok 2024 vo výške 99,84 € =   a x b x c.

Paušálny poplatok za osobu a kalendárny rok je určený pre poplatníkov podrobne špecifikovaných v Článku 8, bod 8.1. VZN o poplatkoch za komunálne odpady. Paušálny poplatok sa zvyšuje z pôvodných 32,37 € za osobu a rok (v roku 2023) na 60,75 € za osobu a rok (od 01.01.2024). 

Dôvodom zvýšenia poplatku za komunálny odpad sú zvýšené výdavky na odpadové hospodárstvo (vývoz odpadu, uskladnenie odpadu, legislatívne zmeny, ktoré výrazne predražia nakladanie s odpadmi). Výdavky na odpadové hospodárstvo majú byť pokryté príjmami z miestneho poplatku za komunálny odpad od občanov mesta a nemôžu byť dotované z iných zdrojov. Takisto platí, že poplatky za komunálny odpad prijaté od občanov môžu byť použité len na krytie výdavkov odpadového hospodárstva. Množstvový zber odpadu je systém zberu, ktorý do moderného odpadového hospodárstva prináša princípy fair-play. Cieľom váženého množstvového zberu v rodinných domoch je znížiť množstvo odpadu a skvalitňovať tak životné prostredie nás všetkých.

V priebehu nasledujúcich rokov bude snahou mesta zaviesť vážený množstvový zber aj v prípade bytových domov. V súčasnosti už pracujeme na vhodnom a cenovo dostupnom riešení. 

© 2024 MESTO TREBIŠOV