Vďaka schváleným 40.000 € opravíme podlahy na chodbách ZŠ Pribinova

22.12.2023

V mestskej Základnej škole na Pribinovej ulici budeme môcť začiatkom nového roka opraviť havarijný stav podláh na chodbách, vďaka získaným finančným prostriedkom vo výške 40.000 €, účelovo určených na riešenie tejto situácie. V lete boli v uvedenej škole zrekonštruované staré podlahy v jednotlivých triedach a najbližšie mesiace, po zrealizovaní procesu verejného obstarávania a uzavretí zmluvy s víťaznou dodávateľskou firmou, aj táto obnova, pripravovaná z podprogramu „Poskytovanie výchovy a vzdelávania v materských, základných a stredných školách a zabezpečenie ich prevádzky“ prispeje výraznou mierou k postupnej modernizácii budovy, prostredníctvom ktorej v nej pre žiakov a zamestnancov školy vytvárame bezpečné a kvalitnejšie podmienky na výchovno-vzdelávací aj pracovný proces. 

© 2024 MESTO TREBIŠOV