Získali sme takmer pol milióna eur na zriadenie MOaPS-iek

22.12.2023

Úrad vlády SR; Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, v rámci Programu Slovensko schválil mestu Trebišov poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 491 509,04 € na zriadenie Miestnych občianskych a preventívnych služieb v meste (MOaPS). Projekt potrvá 30 mesiacov, bez finančnej spoluúčasti samosprávy. Činnosť na zlepšovaní kvality života a zabezpečovaní vereného poriadku v sídelnej rómskej komunite bude zabezpečovaná 12 členmi MOaPS na základe uzatvorenej pracovnej zmluvy. 

Pracovníci MOaPS, z radu osôb ohrozených sociálnym vylúčením, prejdú školiacim procesom. Pri výkone svojej činnosti budú spolupracovať s mestskou políciou, ktorou budú aj koordinovaní, ďalej s pracovníkmi obsluhujúcimi kamerový systém mesta, koordinátormi aktivačných prác a malých mestských služieb, resp. s referentmi sociálneho oddelenia MsÚ. Hliadkovacie služby sú naplánované na dve smeny. V povinnostiach členov MOaPS, na základe podnetov z mesta, či MsP, bude taktiež reagovať na vývoj bezpečnostnej situácie mimoriadnymi službami (podľa výplatných termínov sociálnych dávok, programu kultúrnych podujatí, akcií v meste, na základe požiadaviek RZP pri výjazdoch do obydlí MRK, atď.).

Cieľom projektu je zároveň aj podporiť prevenciu a informovanosť, smerujúcu k zvýšeniu občianskej zodpovednosti a spolunažívaniu ľudí z MRK v meste, podporiť takisto vzdelávanie a zamestnanosť uvedenej skupiny obyvateľstva. Vytvorenie tejto služby má viesť tiež k zlepšeniu medziľudských a susedských vzťahov, k predchádzaniu, vzniku a zabráneniu prehlbovania sociálnych patológií a protispoločenského správania.  Využitím MOaPS na území mesta predpokladáme zlepšenie komunikácie a spolupráce s obyvateľmi MRK, podporu komunitného rozvoja a zvýšenie úrovne ochrany verejného poriadku.

Projekt bude vykonávaný v súlade s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie, s plánovaným začiatkom realizácie v prvom štvrťroku 2024, t. j. po podpise zmluvy s poskytovateľom príspevku. 

© 2024 MESTO TREBIŠOV